Lorem Website

Webpage Design and Programming Workshop
ปฎิบัติการพัฒนาการออกแบบและการเขียนโปรแกรมเว็บเพจ

ผู้สอน อาจารย์สุธารัตน์ ชาวนาฟาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าสู่บทเรียน
Lorem Website

Information Systems Analysis and Design
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

ผู้สอน อาจารย์พิชยา สุขปลั่ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าสู่บทเรียน
Lorem Website

Operating System
ระบบปฏิบัติการ

ผู้สอน อาจารย์กุลยา เจริญมงคลวิไล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าสู่บทเรียน
Lorem Website

Object-Oriented Programming
การเขียนโปรแกรมเชิงอ๊อบเจ็กต์

ผู้สอน อาจารย์สมเกียรติ ช่อเหมือน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าสู่บทเรียน
Lorem Website

Multimedia Package Software
โปรแกรมสำเร็จรูปมัลติมีเดีย

ผู้สอน อาจารย์โกวิทย์ ชนะเคน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าสู่บทเรียน
Lorem Website

Principles of Computer Programming
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผู้สอน อาจารย์สมเกียรติ ช่อเหมือน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าสู่บทเรียน
Lorem Website

Development of Enterprise Resouce Planning
การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับองค์กร

ผู้สอน อาจารย์กุลยา เจริญมงคลวิไล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าสู่บทเรียน
Lorem Website

Basic Software Engineering
วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น

ผู้สอน อาจารย์สุพิชฌาย์ จันทร์เรือง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าสู่บทเรียน