Lorem Website

Webpage Design and Programming Workshop
ปฎิบัติการพัฒนาการออกแบบและการเขียนโปรแกรมเว็บเพจ

ผู้สอน อาจารย์สุธารัตน์ ชาวนาฟาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าสู่บทเรียน
Lorem Website

Information Systems Analysis and Design
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

ผู้สอน อาจารย์พิชยา สุขปลั่ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าสู่บทเรียน
Lorem Website

Operating System
ระบบปฏิบัติการ

ผู้สอน อาจารย์กุลยา เจริญมงคลวิไล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าสู่บทเรียน
Lorem Website

Object-Oriented Programming
การเขียนโปรแกรมเชิงอ๊อบเจ็กต์

ผู้สอน อาจารย์สมเกียรติ ช่อเหมือน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าสู่บทเรียน