1542106 ภาษาไทยสำหรับการสื่อสารในองค์กร

Responsive image

1542106 ภาษาไทยสำหรับการสื่อสารในองค์กร

คำอธิบายรายวิชา
หลักการและกระบวนการสื่อสารในองค์กร การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพใน องค์กร การประมินและแก้ไขสถานการณ์การสื่อสารในองค์กร

จำนวนการเข้าชม
129 ครั้ง

บทที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารในองค์กร


บทที่ 2 โครงสร้างการสื่อสารในองค์กรวิดีโอการสอน

บทที่ 3 การสื่อสารอวัจนภาษาวิดีโอการสอน

บทที่ 4 การฟังการสื่อสารในองค์กรวิดีโอการสอน

บทที่ 5 เทคโนโลยีการสื่อสารในองค์กรวิดีโอการสอน

บทที่ 6 การสื่อสารด้วยการเขียนวิดีโอการสอน

บทที่ 7 เทคโนโลยีการสื่อสารในองค์กรวิดีโอการสอน

Comments