4102901 การสาธารณสุขเบื้องต้น

Responsive image

4102901 การสาธารณสุขเบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชา
ประวัติและความสำคัญของงานสาธารณสุข บทบาทของกระทรวงสาธารณสุข ระบบสุขภาพ การปฏิรูประบบสุขภาพ ระบบสาธารณสุขในประเทศไทยและต่างประเทศ แผนพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติ การพัฒนาสุขภาพ การสาธารณสุขมูลฐาน โภชนวิทยา และนวัตกรรมสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การวางแผนครอบครัว ประชากรศาสตร์

จำนวนการเข้าชม
5387 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
405 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 35 คะแนน

บทที่ 1 ประวัติ และแนวคิดทั่วไปของการสาธารณสุข

ประวัติการสาธารณสุขทั่วไป ประวัติการสาธารณสุขของประเทศไทย และแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขและสุขภาพ
วิดีโอการสอน


บทที่ 2 บทบาทและหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข

ประวัติงานสาธารณสุขจนถึงก่อตั้งเป็นกระทรวงสาธารณสุข นโยบายเร่งด่วน นโยบายด้านสาธารณสุข กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
วิดีโอการสอน


บทที่ 3 ระบบสุขภาพ และระบบบริการสุขภาพ

ความหมายและความสำคัญของระบบสุขภาพและระบบบริหารสุขภาพ องค์ประกอบของระบบสุขภาพ และตัวชี้วัดระบบบริการสุขภาพ
วิดีโอการสอน


บทที่ 4 องค์ความรู้อาชีวอนามัยในสาธารณสุข

แนวคิดเกี่ยวกับอาชีวอนามัยกับงานสาธารณสุข ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคจากการทํางาน
วิดีโอการสอน


บทที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

ความหมายและความจำเป็นของการคุ้มครองผู้บริโภค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
วิดีโอการสอน


บทที่ 6 การสาธารณสุขมูลฐาน

ความสำคัญและแนวคิดทางด้านสาธารณสุขมูลฐาน หลักและวิธีการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสาธาณสุขมูลฐาน และข้อบ่งชี้ความสำเร็จของงานสาธารณสุขมูลฐาน
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 6 การสาธารณสุขมูลฐาน


บทที่ 7 อนามัยครอบครัว

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอนามัยครอบครัว แนวคิดเกี่ยวกับประชากรและการวางแผนครอบครัว และการบริการวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 7 อนามัยครอบครัว


บทที่ 8 สุขภาพจิตชุมชน

ความหมายและความสำคัญของสุขภาพจิตชุมชน การส่งเสริมสุขภาพจิต และการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตชุมชน และปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตชุมชน
วิดีโอการสอน


บทที่ 9 การบําบัดรักษาปัญหาสุขภาพจิต

การบําบัดรักษาปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยและการบำบัด
วิดีโอการสอน


บทที่ 10 สุขภาพผู้สูงอายุ

แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุกับการดูแลตนเอง และการจัดการบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 10 สุขภาพผู้สูงอายุ