8911104 หลักการประชาสัมพันธ์

Responsive image

8911104 หลักการประชาสัมพันธ์

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดและทฤษฎีของการประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ขององค์กรรัฐ องค์กรธุรกิจและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ในด้านโครงสร้างองค์กร ลักษณะงานในความรับผิดชอบ องค์ประกอบ กระบวนการ บริบทและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง บทบาท ความรับผิดชอบและจริยธรรมในวิชาชีพสำหรับนักประชาสัมพันธ์

จำนวนการเข้าชม
6108 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
217 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.60 จากทั้งหมด 23 คะแนน

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์วิดีโอการสอน


บทที่ 2 องค์ประกอบพื้นฐานของการประชาสัมพันธ์วิดีโอการสอน


บทที่ 3 กลุ่มประชาชนในงานประชาสัมพันธ์วิดีโอการสอน


บทที่ 4 จรรยาบรรณของวิชาชีพการประชาสัมพันธ์วิดีโอการสอน


บทที่ 5 การดำเนินงานประชาสัมพันธ์วิดีโอการสอน


บทที่ 6 การจัดหน่วยงานประชาสัมพันธ์วิดีโอการสอน


บทที่ 7 เครื่องมือ สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์วิดีโอการสอน


บทที่ 8 การหนังสือพิมพ์สัมพันธ์วิดีโอการสอน


บทที่ 9 การประชาสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจวิดีโอการสอน


บทที่ 10 การประชาสัมพันธ์ของรัฐวิดีโอการสอน


บทที่ 11 การประชาสัมพันธ์สำหรับองค์การที่ไม่หวังผลกำไร