4143606 การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล

Responsive image

4143606 การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล

คำอธิบายรายวิชา
วิเคราะห์สภาพความต้องการของสื่อดิจิทัล การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา ฝึกปฏิบัติการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน

จำนวนการเข้าชม
987 ครั้ง

บทที่ 1 หลักองค์ประกอบศิลป์วิดีโอการสอน

บทที่ 2 การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลวิดีโอการสอน

บทที่ 3 โครงสร้างงานศิลปะในการออกแบบและวิธีการออกแบบกราฟิกและสื่อดิจิทัล


บทที่ 4 การออกแบบและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ด้วยซอฟต์แวร์ประยุกต์


บทที่ 5 พื้นฐานการใช้งานโปรแกรมออกแบบกราฟิกวิดีโอการสอน

บทที่ 6 การใช้แอพลิเคชั่นในการจัดการศึกษาห้องเรียนดิจิทัลด้วยโปรแกรม Plickers


บทที่ 7 การสร้างอินโฟกราฟิกสำหรับห้องเรียนในยุคดิจิทัลด้วยโปรแกรม Canva


บทที่ 8 การออกแบบและพัฒนาสื่อความจริงเสริมวิดีโอการสอน

Comments