2542402 แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่

Responsive image

2542402 แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่ การอ่าน การตีความ การใช้แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 และ 1:250,000 ให้ฝึกฝนการอ่าน การตีความ และให้มีการปฏิบัติการภาคสนามโดยใช้แผนที่ภูมิประเทศประกอบการศึกษา

จำนวนการเข้าชม
831 ครั้ง

Lesson 1

Introduction to map
- What is the map?
- Meaning of Map.
- Type of Map.
- Advantage and Disadvantage of each type of Map.
วิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Lesson1


Lesson 2

Historical of the map
- Revolution of world map
- Famous cartographer
วิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Lesson2


Lesson 3

Map component
- Using of map component
- External map component
- Internal map component
วิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Lesson3


Lesson 4

Symbol in the map
- Meaning
- Spatial data
- Qualitative data
- Quantitative data
- Symbology use in map
วิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Lesson4


Lesson 5

Scale and distance
- Meaning
- Large scale map
- Medium scale map
- Small scale map
- Calculating distance
วิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Lesson5


Lesson 6

Map projection
- The identity of map projection
- How map projection made
- type of map projection
วิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Lesson6


Lesson 7

Location and Direction
- Reading UTM co-ordinate system
วิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Lesson7


Lesson 8

Height and Relief
- Contour line
- Relief model
วิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Lesson8


Lesson 9

Aerial photo
- Meaning
- Aerial photo Interpreting
วิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Lesson9


Comments