1500133 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Responsive image

1500133 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

อาจารย์ผู้สอน

คำอธิบายรายวิชา
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถฟังเพื่อจับใจความสำคัญ อ่านจับใจความ อ่านตีความและอ่านขยายความ ฝึกพูดในสถานการณ์ต่างๆ และนำเสนอผลการสืบค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

จำนวนการเข้าชม
803 ครั้ง

บทที่ 1 ภาษากับการสื่อสารวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 1 ภาษากับการสื่อสาร


บทที่ 2 การฟังวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 2 การฟัง


บทที่ 3 การอ่านวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 3 การอ่าน


บทที่ 4 การพูดวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 4 การพูด


บทที่ 5 การเขียนวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 5 การเขียน


Comments