1500133 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Responsive image

1500133 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

อาจารย์ผู้สอน

คำอธิบายรายวิชา
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถฟังเพื่อจับใจความสำคัญ อ่านจับใจความ อ่านตีความและอ่านขยายความ ฝึกพูดในสถานการณ์ต่างๆ และนำเสนอผลการสืบค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

จำนวนการเข้าชม
3284 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
71 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.50 จากทั้งหมด 9 คะแนน

บทที่ 1 ภาษากับการสื่อสารวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 1 ภาษากับการสื่อสาร


บทที่ 2 การฟังวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 2 การฟัง


บทที่ 3 การอ่านวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 3 การอ่าน


บทที่ 4 การพูดวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 4 การพูด


บทที่ 5 การเขียนวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 5 การเขียน