7133804 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับองค์กร

Responsive image

7133804 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับองค์กร

คำอธิบายรายวิชา
การศึกษาทฤษฎี ของระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรที่นําแนวคิดและวิธีการบริหารของ Enterprise Resource Planning (ERP) มาทําให้เกิดเป็นระบบเชิงปฏิบัติในองค์กรสามารถบูรณาการ (integrate) รวมงานหลัก (core business Process) ต่างๆ ในบริษัททั้งหมด ได้ แก่ การจัดจ้าง การผลิต การขาย การบัญชี และการบริหารบุคคลเข้าด้วยกันเป็นระบบที่สัมพันธ์กันและสามารถเชื่อมโยงกันอย่าง real time

จำนวนการเข้าชม
5533 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
128 ครั้ง

บทที่ 1 ศึกษาทฤษฎีของระบบ ERP

หน่วยการเรียนรู้ ประวัติความเป็นของก่อนจะเป็น ERP ลักษณะทั่วไปของ ERP
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 1ศึกษาทฤษฎีของระบบ ERP


บทที่ 2 แนวคิดของระบบ ERP

หน่วยการเรียนรู้ แนวคิดของระบบ ERP สภาพของระบบ ERP รายละเอียดของ Function Areas ประโยชน์และความท้าทายของระบบ ERP
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 2 แนวคิดของระบบ ERP


บทที่ 3 วิธีการบริหารของระบบ ERP

หน่วยการเรียนรู้ วิธีการบริหารของระบบ ERP ขั้นตอนการนำระบบ ERP มาใช้ในองค์กร
วิดีโอการสอน


บทที่ 4 การบูรณาการของระบบ ERP

หน่วยการเรียนรู้ การบูรณาการของระบบ ERP ปัจจัยในการพิจารณาตัดสินใจเลือกซอฟต์แวร์ ERP การขยายขีดความสามารถของระบบ ERP
วิดีโอการสอน


บทที่ 5 ระบบงานของ ERP

หน่วยการเรียนรู้ ระบบงานของ ERP ลักษณะเฉพาะของระบบงาน ERP
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 5 ระบบงานของ ERP


บทที่ 6 การนำ ERP มาใช้เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง

หน่วยการเรียนรู้ การนำ ERP มาใช้ การนำ ERP มาใช้เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง
วิดีโอการสอน


บทที่ 7 การใช้งานระบบ ERP

หน่วยการเรียนรู้ การใช้งานระบบ ERP ตาม Modules
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 7 การใช้งานระบบ ERP