1121205 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Responsive image

1121205 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำอธิบายรายวิชา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร ประเภทและทฤษฎีของหลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวัสดุประกอบหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณ์และกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร และการใช้แหล่งวิทยาการเสริมหลักสูตร

จำนวนการเข้าชม
4206 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
88 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 15 คะแนน

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่1


บทที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่2


บทที่ 3 การออกแบบหลักสูตรวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่3


บทที่ 4 การจัดหลักสูตรวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่4


บทที่ 5 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่5


บทที่ 6 เนื้อหาวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่6


บทที่ 7 ประสบการณ์การเรียนรู้วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่7


บทที่ 8 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่8


บทที่ 9 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่9