1121205 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Responsive image

1121205 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำอธิบายรายวิชา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร ประเภทและทฤษฎีของหลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวัสดุประกอบหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณ์และกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร และการใช้แหล่งวิทยาการเสริมหลักสูตร

จำนวนการเข้าชม
131 ครั้ง

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่1


บทที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่2


บทที่ 3 การออกแบบหลักสูตรดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่3


บทที่ 4 การจัดหลักสูตรดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่4


บทที่ 5 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่5


บทที่ 6 เนื้อหาดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่6


บทที่ 7 ประสบการณ์การเรียนรู้ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่7


บทที่ 8 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่8


บทที่ 9 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่9


Comments