8932402 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

Responsive image

8932402 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและกระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง รูปแบบรายการวิทยุกระจายเสียง ประเภทต่างๆ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการ ประเภท และการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยงข้องกับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง การเขียนบทวิทยุขั้น พื้นฐาน การฝึกปฏิบัติผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้นตามขั้นตอนต่างๆ

จำนวนการเข้าชม
835 ครั้ง

บทที่ 1 บทนำ ความหมาย และกระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง


บทที่ 2 รูปแบบและทฤษฎีเกี่ยวกับการผลิตรายการ


บทที่ 3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรรายการวิทยุกระจายเสียง


บทที่ 4 ระบบห้องเสียงและอุปกรณ์ ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง


บทที่ 5 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง และศัพท์เทคนิค


บทที่ 6 การดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงวิดีโอการสอน

บทที่ 7 ขั้นตอนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงวิดีโอการสอน

บทที่ 8 เสียงสำหรับรายการวิทยุกระจายเสียง


บทที่ 9 การตัดต่อเสียงวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 9 การตัดต่อเสียง


Comments