7152405 การเขียนโปรแกรมเชิงอ๊อบเจ็กต์

Responsive image

7152405 การเขียนโปรแกรมเชิงอ๊อบเจ็กต์

คำอธิบายรายวิชา
บทเรียนช่วยสอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอน และช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้เพิ่มเติมของนักศึกษาในด้านการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ทั้งหมด 16 สัปดาห์ โดยนักศึกษาต้องเข้าเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างน้อย 3 ชั่วโมง/สัปดาห์

จำนวนการเข้าชม
7087 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
169 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.71 จากทั้งหมด 33 คะแนน

เนื้อหาสัปดาห์ที่ 1 นิยามและคุณสมบัติของภาษาเชิงอ็อบเจ็กต์

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาเชิงวัตถุ โดยการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เป็นการเขียนโปรแกรมให้เข้าใกล้ การดำเนินไปตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงของโลก เป็นแนวคิดที่ทำให้สามารถนำสิ่งต่าง ๆในโลกไปใช้งานในโลกเสมือนจริง โด
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : การเขียนโปแกรมเชิงวัตถุ


เนื้อหาสัปดาห์ที่ 2 ออบเจ็กต์และคลาส

คลาสคือกลุ่มของออบเจ็กต์ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป้นต้นแบบของออบเจ็กต์ การเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับวัตถุขึ้นอยู่กับสิ่งที่สนใจ (Domain) ซึ่งจะประกอบด้วยวัตถุต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน เราเรียกวัตถุต่าง ๆ เหล่านั้นว่า วัตถุที่เป็นนามธร
วิดีโอการสอน


เนื้อหาสัปดาห์ที่ 3 อินเฮอริแทนซ์ (Inheritance)

การสืบทอดคุณสมบัติทางพันธุกรรมเป็นสิ่งธรรมชาติสร้างมา เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ต้องมีวิวัฒนาการในการปรับปรุงการทำงาน ซึ่งการสืบทอดถือเป็นคุณสมบัติในการเขียนโปแกรมเชิงวัตถุ จากภาพด้านบนเป็นการจัดกลุ่มของสัตว
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Inheritance and Method Overriding


เนื้อหาสัปดาห์ที่ 4 ภาวะหลายรูปแบบ (Polymorphism)

ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ สามารถกำหนดเมธอดที่ใช้งานร่วมกันได้ แต่จะต้องจัดการลงรายละเอียดเองในแต่ละคลาส เราเรียกส่วนนี้ว่า ."interface" หรือ เมธอดว่างที่กำหนดชื่อไว้แล้ว จากภาพ เมธอด ร้อง() ของสัตว์แต่ละตัวมีความแต
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : ภาวะหลายรูปแบบ (Polymorphism)


เนื้อหาสัปดาห์ที่ 5 Overloading

การทำ Overloading ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุหมายถึง การเพิ่มจำนวนเมธอดที่มีชื่อเดียวกันได้มากกว่า 1 เมธอด แต่มีความแตกต่างกันของชนิด และจำนวนของพารามิเตอร์
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Overloading


เนื้อหาสัปดาห์ที่ 6 Object Oriented Software Analysis and Design

การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ตามหลักการเชิงวัตถุ มุ่งเน้นให้เข้าใจปัญหา(Problem) และทราบถึงความต้องการ(Requirements) โดยทำการวิเคราะห์สิ่งที่รวบรวมมาได้ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้สร้างแบบจำลองซอฟต์แวร์ ทราบรายละเอียดของระบบทั้งห
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Object Oriented Software Analysis and Design


เนื้อหาสัปดาห์ที่ 7 The Collections Framework

การจัดเก็บกลุ่มของออบเจ็กต์ถือเป็นสิ่งจำเป็นในการเขียนโปรแกรมขนาดใหญ่ กรอบแนวคิดในการจัดเก็บของ Collections Framework ในภาษา Java ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถจัดเก็บชุดข้อมูลที่กำหนดขึ้นเองได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับแนวคิ
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : The Collections Framework


เนื้อหาสัปดาห์ที่ 9 Java Development Tools

เครื่องมือที่ดีจะช่วยให้สามารถทำงานได้สะดวกและรวดเร็ว ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากภาพคือ JavaTM 2 Platform Standard Edition 5.0 Development Kit เป็น Platform ของภาษา Java ถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาชุดคำสั่งตามกรอบงานทั่
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Java Development Tools


เนื้อหาสัปดาห์ที่ 10 Creating And Using Exceptions

การตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Exceptions
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Creating And Using Exceptions


เนื้อหาสัปดาห์ที่ 11 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ smartphoneวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : class & object smartphone


เนื้อหาสัปดาห์ที่ 12 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ shapeวิดีโอการสอน


เนื้อหาสัปดาห์ที่ 13 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Phone Packageวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


เนื้อหาสัปดาห์ที่ 14 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ สินค้าแต่ละประเภทที่แตกต่างกันวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


เนื้อหาสัปดาห์ที่ 15 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เช่าหอพักวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร