7132201 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

Responsive image

7132201 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

คำอธิบายรายวิชา
องค์กรต่างๆ ในปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ และเพิ่มความสะดวกสบาย เช่น สายการบิน นำมาใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน โรงพยาบาลใช้เพื่อบันทึกรายละเอียดของคนไข้ ทางด้านบัญชี ทางด้านเงินเดือนพนักงาน ธนาคารที่ใช้สำหรับ Electronic Banking แม้แต่ระบบโทรศัพท์ก็นำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ นั่นคือไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ ที่ต้องการประหยัดเวลาในการทำงาน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็จะนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ ซึ่งรูปแบบในการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ก็เพื่อแก้ปัญหา เช่น เมื่อต้องการผลิตผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ เราจะใช้คอมพิวเตอร์จำลองการผลิต ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นขึ้นมา เพื่อเป็นการประหยัดเวลา ประหยัดเงิน และลดการผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น เมื่อนักศึกษาได้เรียนวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศแล้วนั้น จะทราบถึงแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศขององค์กร การกำหนดผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ วัฏจักรการพัฒนาระบบสารสนเทศ และขั้นตอนพัฒนาระบบงานในรูปแบบขั้นน้ำตก (Waterfall) การสำรวจระบบงานปัจจุบัน การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การจัดสร้างระบบ การทดสอบระบบ การจัดทำเอกสารระบบ และการเตรียมการเพื่อใช้ระบบสารสนเทศใหม่ และการบำรุงรักษา ตลอดจนศึกษาเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

จำนวนการเข้าชม
18963 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
304 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.69 จากทั้งหมด 75 คะแนน

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และการวิเคราะห์ระบบ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ บทนี้คือ นักศึกษาทราบถึงความหมายของระบบ ทราบถึงความหมายและชนิดของระบบสารสนเทศ ,มีความเข้าใจถึงระบบสารสนเทศและการนำไปประยุกต์ใช้ และทราบถึงหน้าที่และบทบาทของนักวิเคราะห์ระบบ
วิดีโอการสอน


บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบ

เพื่อให้ทราบถึง ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ ขึ้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ วงจรพัฒนาระบบ แนวทางการพัฒนาระบบ เครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการพัฒนาระบบ
วิดีโอการสอน


บทที่ 3 วัฏจักรการพัฒนาระบบสารสนเทศ

การกำหนดปัญหา การศึกษาความเป็นไปได้ การกำหนดความต้องการ และการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิดีโอการสอน


บทที่ 4 เครื่องมือเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ

บทนี้จะทำให้นักศึกษาทราบถึง การรวบรวมความต้องการใช้งานของผู้ใช้ วิธีการรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน ได้แก่ การศึกษาจากเอกสาร การค้นคว้าข้อมูล การสัมภาษณ์การใช้แบบสอบถาม การสังเกตการณ์การออกแบบแอพพลิเคชันร่วมกันการสร้างโปรแก
วิดีโอการสอน


บทที่ 5 การวิเคราะห์ระบบ

สามารถเขียน เขียนความต้องการของระบบ และการเขียนข้อกำหนดเกี่ยวกับความต้องการของระบบ(System Requirement Specification:SRS) ได้
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : การวิเคราะห์ระบบ


บทที่ 6 การออกแบบระบบโดยใช้แผนภาพแสดงแบบจำลองเพื่อการสื่อสาร

เรียนรู้เรื่องการ แบบจำลองกระบวนการ แผนภาพการไหลของข้อมูล การเขียนแผนภาพการไหลของข้อมูล เข้าใจวิธีการอ่านข้อมูลจากแผนภาพได้
วิดีโอการสอน


บทที่ 7 แบบจำลองข้อมูล และยุทธวิธีการออกแบบฐานข้อมูล

แผนภาพ E-R ตัวอย่างการสร้างแผนภาพ E-R ความสัมพันธ์ระหว่างแบบจำลองกระบวนการและแบบจำลองข้อมูล
วิดีโอการสอน


บทที่ 8 การออกแบบเอาต์พุต/การออกแบบอินพุต

เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบเอาต์พุต และการออกแบบอินพุต ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน และการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์การออกแบบด้านความปลอดภัย ได้อย่างถูกต้อง
วิดีโอการสอน


บทที่ 9 การจัดสร้างระบบ จัดสร้างต้นแบบ

นักศึกษาเข้าใจยุทธวิธีการออกแบบ การจัดสร้างระบบ จัดสร้างต้นแบบ เข้าใจวิธีพื้นฐานในการพัฒนาระบบ
วิดีโอการสอน


บทที่ 10 การนำระบบไปใช้/การบำรุงรักษาระบบ

ขั้นตอนลำดับสุดท้ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย การเขียนโปรแกรม การทดสอบระบบ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้ทดสอบระบบการจัดทำแผนการทดสอบระบบ และออกแบบขั้นตอนการทดสอบระบบ
วิดีโอการสอน