9913109 การวิจัยนิเทศศาสตร์

Responsive image

9913109 การวิจัยนิเทศศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสำคัญของการวิจัยและการวิจัยนิเทศศาสตร์ กระบวนการ และระเบียบวิธีการวิจัยนิเทศศาสตร์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพและแบบผสม การเลือกตัวอย่าง การออกแบบและพัฒนา เครื่องมือวิจัย การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเสนอให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนงานนิเทศศาสตร์

จำนวนการเข้าชม
2705 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
58 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 5 คะแนน

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยวิดีโอการสอน


บทที่ 2 ประเภทของงานวิจัยวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 2 ประเภทของงานวิจัย


บทที่ 3 กระบวนการวิจัยนิเทศศาสตร์วิดีโอการสอน


บทที่ 4 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องวิดีโอการสอน


บทที่ 5 ตัวแปรและสมมุติฐานวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 5 ตัวแปรและสมมุติฐาน


บทที่ 6 การออกแบบการวิจัยวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 6 การออกแบบการวิจัย


บทที่ 7 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างวิดีโอการสอน


บทที่ 8 เทคนิคการรวบรวมข้อมูลวิดีโอการสอน


บทที่ 9 เครื่องมือที่ใช้วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 9 เครื่องมือที่ใช้


บทที่ 10 การเขียนรายงานการวิจัยวิดีโอการสอน