9913109 การวิจัยนิเทศศาสตร์

Responsive image

9913109 การวิจัยนิเทศศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสำคัญของการวิจัยและการวิจัยนิเทศศาสตร์ กระบวนการ และระเบียบวิธีการวิจัยนิเทศศาสตร์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพและแบบผสม การเลือกตัวอย่าง การออกแบบและพัฒนา เครื่องมือวิจัย การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเสนอให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนงานนิเทศศาสตร์

จำนวนการเข้าชม
797 ครั้ง

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยวิดีโอการสอน

บทที่ 2 ประเภทของงานวิจัยวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 2 ประเภทของงานวิจัย


บทที่ 3 กระบวนการวิจัยนิเทศศาสตร์วิดีโอการสอน

บทที่ 4 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


บทที่ 5 ตัวแปรและสมมุติฐานวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 5 ตัวแปรและสมมุติฐาน


บทที่ 6 การออกแบบการวิจัยวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 6 การออกแบบการวิจัย


บทที่ 7 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างวิดีโอการสอน

บทที่ 8 เทคนิคการรวบรวมข้อมูลวิดีโอการสอน

บทที่ 9 เครื่องมือที่ใช้วิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 9 เครื่องมือที่ใช้


บทที่ 10 การเขียนรายงานการวิจัยวิดีโอการสอน

Comments