1500128 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

Responsive image

1500128 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

คำอธิบายรายวิชา
วิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เน้นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การลา การแนะนำตนเองและผู้อื่น การกล่าวคำขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซื้อของ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผู้อื่น และสถานที่ การอ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ

จำนวนการเข้าชม
15136 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
429 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.91 จากทั้งหมด 280 คะแนน

บทที่ 1 ครอบครัวของฉัน

ในบทที่ 1 ครอบครัวของฉัน เบื้องต้นจะศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านสัทอักษรภาษาจีนกลาง หรือที่เรียกว่า พินอิน/พินยิน (拼音pīnyīn) และการแนะนำสมาชิกในครอบครัวของตนเอง
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : ครอบครัวของฉัน


บทที่ 2 กิจวัตรในชีวิตประจำวัน

จะศึกษาเกี่ยวการถามว่าคุณทำอะไร และการเสนอความช่วยเหลือ การแสดงความขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือ นอกจากนั้นยังเน้นการฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน และแปลภาษาจีน
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : กิจวัตรในชีวิตประจำวัน


บทที่ 3 ผลไม้

จะศึกษาเกี่ยวกับการถามความชื่นชอบ การถาม-ตอบราคาสินค้า นอกจากนั้นยังเน้นการฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน และแปลภาษาจีน
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : ผลไม้


บทที่ 4 สถานที่

จะศึกษาเกี่ยวกับการทำว่าคุณไปไหน ทำอะไร การถามตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ และการถามทาง นอกจากนั้นยังเน้นการฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน และแปลภาษาจีน
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : สถานที่


บทที่ 5 ตัวเลข

จะศึกษาเกี่ยวกับการบอกจำนวนสิ่งของ การถามราคาสินค้า การคำนวณการลดราคาสินค้าของชาวจีน คำศัพท์วันในหนึ่งสัปดาห์ เดือน เทศกาล และการถามวันเวลา นอกจากนั้นยังเน้นการฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน และแปลภาษาจีน
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : ตัวเลข


บทที่ 6 สี

จะศึกษาเกี่ยวการบอกสีของสิ่งของต่าง ๆ 10 ประเทศในอาเซียน และองค์พระปฐมเจดีย์ของจังหวัดนครปฐม
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : สี


บทที่ 7 ประโยคคำถาม

จะศึกษาเกี่ยวกับรูปประโยคคำถามต่าง ๆ ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน เช่น ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่ ซื้ออะไร เท่าไหร่ ใกล้หรือใกล เป็นต้น
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : ประโยคคำถาม