4102704 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

Responsive image

4102704 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา
สำหรับวิชานี้นักศึกษาจะได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ความหมาย และทฤษฎีทางด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ วิธีการทางด้านสุขศึกษา การวางแผนและการประเมินผลของงานสุขศึกษา ประเภท ความสำคัญ การผลิต การใช้ และการบำรุงรักษาสื่อที่ใช้ในงานสุขศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ ความหมายและความสำคัญของพฤติกรรมสุขภาพ ประเภท รูปแบบ ปัจจัย และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ

จำนวนการเข้าชม
2700 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
7 ครั้ง

บทที่ 1 แนวคิดหลักของสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์วิดีโอการสอน


บทที่ 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพวิดีโอการสอน


บทที่ 3 ทฤษฎีและโมเดลการประยุกต์ใช้ในงานสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์


บทที่ 4 กลวิธีทางสุขศึกษาวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 4 กลวิธีทางสุขศึกษา


บทที่ 5 การวางแผนงานโครงการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ


บทที่ 6 การประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษา และมาตรฐานงานสุขศึกษา


บทที่ 7 การสอนสุขศึกษาวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 7 การสอนสุขศึกษา


บทที่ 8 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ


บทที่ 9 สื่อสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ในการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข


บทที่ 10 สุขศึกษาในโรงเรียนวิดีโอการสอน


บทที่ 11 สุขศึกษาในสถานบริการสาธารณสุขวิดีโอการสอน


บทที่ 12 สุขศึกษาในชุมชนวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 12 สุขศึกษาในชุมชน


Comments