4102704 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

Responsive image

4102704 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา
สำหรับวิชานี้นักศึกษาจะได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ความหมาย และทฤษฎีทางด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ วิธีการทางด้านสุขศึกษา การวางแผนและการประเมินผลของงานสุขศึกษา ประเภท ความสำคัญ การผลิต การใช้ และการบำรุงรักษาสื่อที่ใช้ในงานสุขศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ ความหมายและความสำคัญของพฤติกรรมสุขภาพ ประเภท รูปแบบ ปัจจัย และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ

จำนวนการเข้าชม
8710 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
354 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.63 จากทั้งหมด 148 คะแนน

บทที่ 1 แนวคิดหลักของสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์วิดีโอการสอน


บทที่ 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพวิดีโอการสอน


บทที่ 3 ทฤษฎีและโมเดลการประยุกต์ใช้ในงานสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์


บทที่ 4 กลวิธีทางสุขศึกษาวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 4 กลวิธีทางสุขศึกษา


บทที่ 5 การวางแผนงานโครงการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ


บทที่ 6 การประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษา และมาตรฐานงานสุขศึกษา


บทที่ 7 การสอนสุขศึกษาวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 7 การสอนสุขศึกษา


บทที่ 8 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ


บทที่ 9 สื่อสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ในการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข


บทที่ 10 สุขศึกษาในโรงเรียนวิดีโอการสอน


บทที่ 11 สุขศึกษาในสถานบริการสาธารณสุขวิดีโอการสอน


บทที่ 12 สุขศึกษาในชุมชนวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 12 สุขศึกษาในชุมชน