3601104 การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ

Responsive image

3601104 การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน

คำอธิบายรายวิชา
การปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้โปรแกรมในงานธุรกิจ พื้นฐานระบบปฏิบัติการวินโดว์ เรียนรู้ทักษะการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่องานทางธุรกิจ งานธุรการ และฝึกปฏิบัติทักษะพิมพ์งานเอกสารสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจได้ เช่น การจัดการงานเอกสารในสำนักงาน การจัดทำรายงาน การคำนวณ สรุปข้อมูลสำหรับผู้บริหาร การนัดหมายการประชุม การนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การจัดการระบบฐานข้อมูล

จำนวนการเข้าชม
1733 ครั้ง

บทที่ 1 การปฏิบัติการประยุกต์ใช้โปรแกรมในงานธุรกิจ


บทที่2 ทักษะการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่องานทางธุรกิจและงานธุรการ


บทที่3 การฝึกปฏิบัติทักษะพิมพ์งานเอกสาร


บทที่4 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการประยุกต์ใช้งานธุรกิจ


บทที่5 การจัดการงานเอกสารในสำนักงานและการจัดทำรายงาน


บทที่6 การจัดการงานเอกสารตารางและการคำนวณ


บทที่7 การบริหารงานด้านการนัดหมายประชุม


บทที่8 การนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจ


บทที่9 การจัดการระบบฐานข้อมูล


Comments