4103102 โรคจากการประกอบอาชีพและการควบคุม

Responsive image

4103102 โรคจากการประกอบอาชีพและการควบคุม

คำอธิบายรายวิชา
โรคจากการประกอบอาชีพและเกี่ยวเนื่องจากการทำงาน ผลเสียที่เกิดแก่สุขภาพอนามัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ขั้นตอนการวินิจฉัยโรค การป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ ระบาดวิทยาในงานอุตสาหกรรม ประเด็นปัญหาทางด้านโรคจากการประกอบอาชีพและการควบคุม

จำนวนการเข้าชม
14761 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
736 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.86 จากทั้งหมด 209 คะแนน

บทที่ 1 โรคจากการประกอบอาชีพ

หัวข้อเนื้อหาประจำบท โรคจากการประกอบอาชีพ ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค สาเหตุ กลไก การทำงานของร่างกายและการเกิดโรค การวินิจฉัยโรค หลักในการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ หลักการป้องกันโรคจากการทำงาน
วิดีโอการสอน


บทที่ 2 การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ

การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง การประเมินสิ่งคุกคาม การประเมินการสัมผัส การประเมินขนาดสัมผัสกับการตอบสนอง การอธิบายลักษณะของความเสี่ยง
วิดีโอการสอน


บทที่ 3 โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากสิ่งคุกคามทางกายภาพ

โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากสิ่งคุกคามทางกายภาพ โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากความร้อน โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากความเย็น โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากความกดอากาศสูง โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากความกดอากาศต่ำ
วิดีโอการสอน


บทที่ 3 โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากสิ่งคุกคามทางกายภาพ (ต่อ)

โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากเสียง โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากความสั่นสะเทือน โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากรังสีชนิดไม่แตกตัว คลื่นความถี่วิทยุและไมโครเวฟ แสงใต้แดง แสงธรรมดา แสงเหนือม่วง แสงเลเซอร์ โรคจากการประกอบอาชีพที่มีสาเหตุจากรังสีชนิดที่แตกตัว
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่3.2


บทที่ 4 โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากสิ่งคุกคามทางเคมี

โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากสิ่งคุกคามทางเคมี การเข้าสู่ร่างกายของสารเคมี ประเภทของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ โรคพิษโลหะหนัก สารหนู โรคพิษตะกั่ว โรคพิษเหตุสารระเหยและสารทำละลาย โรคพิษสารทำละลายอินทรีย์อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน โรคพิษสารทำละลายอินทรีย์อะลิแฟติกไฮโดรคาร์บอน สารพิษสารทำละลายอินทรีย์ประเภทแอลกอฮอล์
วิดีโอการสอน


บทที่ 4 โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากสิ่งคุกคามทางเคมี (ต่อ)

โรคพิษจากก๊าซ โรคพิษจากก๊าซที่ทำให้เกิดการระคายเคือง โรคพิษจากก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะจากออกซิเจน โรคพิษจากสารเคมีการเกษตรและสารเคมีอื่น ๆ โรคพิษจากสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช โรคจากสารกำจัดวัชพืช โรคพิษจากสารกัดกร่อน
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่4.2


บทที่ 5 โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากสิ่งคุกคามทางชีวภาพ

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากสิ่งคุกคามทางชีวภาพ 2. อันตรายจากสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 3. กลไกการเกิดความผิดปกติและโรค 4. อาการและอาการแสดงของโรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากสิ่งคุกคามทางชีวภาพ 5. การควบคุมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากสิ่งคุกคามทางชีวภาพ 6. มาตรการการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากสิ่งคุกคามทางชีวภาพ 7. โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัสบี (hepatitis b) 8. โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัสซี (hepatitis c) 9. โรควัณโรค 10. โรคซาร์ส หรือโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 11. โรคไข้หวัดนก 12. โรคคิวฟีเวอร์ 13. โรคเล็ปโตสไปโรซีส 14. โรคจากฝุ่นไม้
วิดีโอการสอน


บทที่ 6 โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากปัญหาทางการยศาสตร์ และจิตวิทยาสังคม

โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากปัญหาทางการยศาสตร์ การบาดเจ็บสะสมของระบบกล้ามเนื้อกระดูก อาการปวดหลังจากการทำงาน อาการปวดคอ อาการปวดไหล่ การบาดเจ็บสะสมจากการทำงานของระบบหรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย การบาดเจ็บสะสมของเส้นประสาท การบาดเจ็บสะสมของระบบไหลเวียนโลหิต กลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงานกับคอมพิวเตอร์
วิดีโอการสอน


บทที่ 6 โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากปัญหาทางการยศาสตร์ และจิตวิทยาสังคม (ต่อ)

สิ่งคุกคามสุขภาพอนามัยทางจิตวิทยาสังคม ความเครียดและปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ในการทำงาน ความเครียดจากการทำงาน
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่6.2


บทที่ 7 โรคจากการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบหายใจ โรคผิวหนัง โรคมะเร็ง

โรคจากการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบหายใจ โรคซิลิโคสิส โรคแอสเบสโตสิส โรคบิสสิโนสิส โรคหืดจากการประกอบอาชีพ โรคปอดจากฝุ่นโลหะหนัก โรคซิเดโรสิส การระคายเคืองทางเดินหายใจส่วนบนจากการทำงาน
วิดีโอการสอน


บทที่ 7 โรคจากการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบหายใจ โรคผิวหนัง โรคมะเร็ง (ต่อ)

โรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพ โรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสแบบระคายเคือง โรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสแบบภูมิแพ้ โรคด่างขาว โรคมะเร็งจากการประกอบอาชีพ โรคมะเร็งปอดจากการประกอบอาชีพ โรคมะเร็งผิวหนังจากการประกอบอาชีพ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวจากการประกอบอาชีพ
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่7.2


บทที่ 8 ระบาดวิทยาด้านอาชีวอนามัย

ความหมายของระบาดวิทยาด้านอาชีวอนามัย วัตถุประสงค์ของการประยุกต์ระบาดวิทยาในงานอาชีวอนามัย การประเมินการสัมผัสสิ่งคุกคาม ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการเกิดโรคหรือปัญหาสุขภา
วิดีโอการสอน


บทที่ 8 ระบาดวิทยาด้านอาชีวอนามัย (ต่อ)

รูปแบบการศึกษาวิจัยทางระบาดวิทยา ปัญหาหรือข้อคำนึงเกี่ยวกับความเชื่อถือได้ของผลการศึกษาวิจัย การแปลผลจากการวิจัยทางระบาดวิทยา แนวทางการประเมินบทความหรือรายงานการศึกษาวิจัยทางระบาดวิทยา
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่8.2


บทที่ 9 การประยุกต์ระบาดวิทยาในการศึกษาปัญหาด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

กรณีศึกษาการประยุกต์ระบาดวิทยาในการศึกษาขนาดของผลกระทบสุขภาพ จากการทำงาน กรณีศึกษาการประยุกต์ระบาดวิทยาในการศึกษาประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมป้องกันด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรณีศึกษาการประยุกต์ระบาดวิทยาในการศึกษาสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของผลกระทบสุขภาพจากการทำงาน กรณีศึกษาการประยุกต์ระบาดวิทยาในการศึกษาผลกระทบสุขภาพของสารเคมีชนิดใหม่ในกระบวนการผลิต
วิดีโอการสอน