1573312 ภาษาและวัฒนธรรมจีนในสังคมปัจจุบัน

Responsive image

1573312 ภาษาและวัฒนธรรมจีนในสังคมปัจจุบัน

อาจารย์ผู้สอน

คำอธิบายรายวิชา
coming soon

จำนวนการเข้าชม
631 ครั้ง

บทที่ 1 (第一课)วิดีโอการสอน

บทที่ 2 (第二课)วิดีโอการสอน

บทที่ 3 (第三课)วิดีโอการสอน

บทที่ 4 (第四课)วิดีโอการสอน

บทที่ 5 (第五课)วิดีโอการสอน

บทที่ 6 (第六课)วิดีโอการสอน

บทที่ 7 (第七课)วิดีโอการสอน

Comments