4072319 อาชีวอนามัย

Responsive image

4072319 อาชีวอนามัย

คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสำคัญของวิชาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (Occupational Health) โรคจากการประกอบอาชีพ (Occupational Diseases) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อุบัติภัย/การบาดเจ็บ (Accidents/Occupational Traumatic Injuries) อันตรายที่เกิดจากการประกอบอาชีพ สภาวะสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การทำงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมและกสิกรรมพิษวิทยาและการยศาสตร์ (Toxicology and ergonomics) การสุขาภิบาลในโรงงาน หลักและวิธีประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม และการจัดการอาชีวอนามัยในชุมชน

จำนวนการเข้าชม
47 ครั้ง

บทที่ 1 งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

งานอาชีวอนามัย คือ งานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพ

บทที่ 2 โรคจากการประกอบอาชีพและการป้องกัน

โรคจากการประกอบอาชีพ หมายถึง โรคหรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีสาเหตุโดยตรงจากการทำงานที่สัมผัสกับสิ่งคุกคามหรือสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสม โดยอาการเจ็บป่วยอาจเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน หลังเลิกงาน หรือภายหลังที่ออกจากงานไปแล้ว

บทที่ 3 อันตรายที่เกิดจากการประกอบอาชีพต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

อันตรายที่เกิดจากการประกอบอาชีพต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการประกอบอาชีพอุตสาหกรรม แบ่งออกได้ คือ 1. การเจ็บป่วยและ/หรือการเกิดโรคต่างๆ และ 2 การบาดเจ็บและ/หรือพิการจากอุบัติเหตุ

บทที่ 4 อันตรายจากการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับความกดดันบรรยากาศที่ผิดปก และ แสงสว่าง

ความกดดันบรรยากาศที่ผิดปกติ (Abnormal Pressure) หมายถึง ความดันบรรยากาศที่ไม่ปกติ คือ ต่ำเกินกว่าที่ระดับน้ำทะเลปกติที่ 760 มิลลิเมตรของปรอท ซึ่งจะเป็นผลให้ผู้ปฎิบัติในสภาวะเช่นนี้ เกินการบาดเจ็บและได้รับอันตรายได้

บทที่ 5 อันตรายจากการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับเสียงดัง

เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ ส่งผ่านตัวกลาง (ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ) ผ่านเข้าสู่หูของผู้ปฏิบัติงาน ทำให้เกิดการได้ยิน หากมีการสัมผัสเสียงที่ดังกว่าค่ามาตรฐานที่กฏหมายกำหนด อาจจะเกิดการสูญเสียการได้ยินได้

บทที่ 6 อันตรายจากการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับความร้อน และ ความเย็น

ความร้อน คือ พลังงานรูปหนึ่งอยู่ที่เกิดจากการเคลื่อนไหว หรือสั่นสะเทือนของโมเลกุลของวัตถุ หากมีการในที่ซึ่งมีอุณภูมิสูงมากกว่าค่ามาตรฐานที่กฏหมายกำหนด อาจจะเกิดการเจ็บป่วยและอันตรายต่อร่างกายได้

บทที่ 7 การบริการงานอาชีวเวชศาสตร์นอกโรงพยาบาล

งานอาชีวเวชศาสตร์ เป็นภาระกิจหนึ่งของนักอาชีวอนามัย และทีมแพทย์ พยายาบล รวมทั้งแพทย์อาชีวเวชศาตร์ ภาระกิจหลักๆคือการช่วยเหลือดูแลให้ผู้ปฎิบัติงานในสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ปราศจากโรคจากการทำงานและมีสุขภาพที่ดี

บทที่ 8 ความเครียดจากการประกอบอาชีพ

ความเครียด (Stress) คือการบีบคั้น กดดัน ขบวนการที่เกิดขึ้นในร่างกายที่ทำให้คนมีการปรับตัวกับอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง การเรียกร้องความต้องการ การบีบคั้นกดดันต่าง ๆทั้งทางร่างกายและจิตใจ และสังคม หากผู้ปฎิบัติงาน มีความเครียด จะส่งผลทำให้เกิดอันตรายหรือเกิดอุบัติเหตุในขณะปฎิบัติงานได้

บทที่ 9 การยศาสตร์

การยศาสตร์ หมายถึง “ศาสตร์ในการจัดสภาพงานให้เหมาะกับคนทำงาน” หรือ “การศึกษาคนในสิ่งแวดล้อมการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อการปรับปรุงสภาพการทำงาน” ดังนั้นหากผู้ปฏิบัติงาน ทำงานในสภาพที่ไม่เหมาะสม หรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ก็อาจจะก่อให้เกิดอันตราย หรือความเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานได้
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : การยศาสตร์


บทที่ 10 การฝึกปฎิบัติ การตรวจหาเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในกลุ่มเกษตรกร

ขอขอบพระคุณ แหล่งข้อมูลที่เป็นไฟล์ PTT จากการบรรยายของ ดร.วีระพล วงษ์ประพันธ์. งานอาชีวอนามัยและควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างสูง

บทที่ 11 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Devices (PPD) หรือ Personal Protective Equipment (PPE) หมายถึง อุปกรณ์สาหรับผู้ปฏิบัติงานในการสวมใส่ขณะทางานเพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้น เนื่องจากสภาพและสิ่งแวดล้อมของการทำงาน มีหลายชนิด ซึ่งจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับการทำงาน

บทที่ 12 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

ปัญหาการประสบอันตราย และความสูญเสียที่ยังมีแนวโน้มสูงขึ้น การคุ้มครองแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไม่สามารถกำหนดกลไก และ มาตรการบริหารงานความปลอดภัยฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ในการอออกพรบ นี้จึงได้ วางมาตรการการควบคุม กำกับ ดูแล บริหารจัดการความปลอดภัยฯ อย่างเหมาะสม

บทที่ 13 อันตรายจากการประกอบอาชีพที่สัมผัสกับสารเคมีและสารกำจัดศัตรูพืช (6 ชัวโมง)

สารเคมีปราบศรัตรูพืชที่ใช้กัน มีหลายประเภท ล้วนแต่มีอันตรายก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยต่อผู้ใช้เป็นอย่างมาก จึงต้องใช้ให้ให้ถูกวิธี ในบทนี้มีเนื้อหามาก จะใช้เวลาสอน 2 สัปดาห์ คือ 6 ชัวโมง

บทที่ 14 หลักการเดินสำรวจโรงงาน

การเดินสำรวจโรงงาน (walkthrough survey) หมายถึงการที่เจ้าหน้าที่ของโรงงาน (factory staff) หรือบุคคลจากภายนอก (visitor) เข้าไปเยี่ยมสำรวจภายในพื้นที่การผลิตของโรงงาน หรือกล่าวอย่างจำเพาะเจาะจงขึ้น คำว่า การเดินสำรวจโรงงาน (walkthrough survey) นั้นหมายถึงการเดินอย่างละเอียดถี่ถ้วนพอสมควร ในบทนี้ จะเป็นการบรรยาย พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ การเดินสำรวจสภาพแวดล้อม ของจุดตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : หลักการเดินสำรวจโรงงาน


Comments