1524101 เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา

Responsive image

1524101 เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา

คำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา ประเภท จุดมุ่งหมาย ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามเทศกาลและพิธีกรรมที่สำคัญทางศาสนา การวิเคราะห์ภูมิปัญญาที่ปรากฏในเทศกาลและพิธีกรรม บทบาทและความสำคัญของเทศกาลและพิธีกรรมในสังคม การอนุรักษ์สืบทอดพิธีกรรม เทศกาลที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งข้อปฏิบัติและมารยาทในการเข้าร่วมเทศกาลและพิธีกรรม

จำนวนการเข้าชม
1599 ครั้ง

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา



วิดีโอการสอน

บทที่ 2 เทศกาลและวันสำคัญทางศาสนาพุทธ



วิดีโอการสอน

บทที่ 3 พิธีกรรมและศาสนพิธีทางศาสนาพุทธ



วิดีโอการสอน

บทที่ 4 เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์



วิดีโอการสอน

บทที่ ุ5 เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม



วิดีโอการสอน

บทที่ 6 เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู



วิดีโอการสอน

บทที่ 7 เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาซิกข์



วิดีโอการสอน

บทที่ 8 เทศกาลและพิธีกรรมของประเทศอาเซียน



วิดีโอการสอน

Comments