1524101 เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา

Responsive image

1524101 เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา

คำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา ประเภท จุดมุ่งหมาย ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามเทศกาลและพิธีกรรมที่สำคัญทางศาสนา การวิเคราะห์ภูมิปัญญาที่ปรากฏในเทศกาลและพิธีกรรม บทบาทและความสำคัญของเทศกาลและพิธีกรรมในสังคม การอนุรักษ์สืบทอดพิธีกรรม เทศกาลที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งข้อปฏิบัติและมารยาทในการเข้าร่วมเทศกาลและพิธีกรรม

จำนวนการเข้าชม
1921 ครั้ง

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาวิดีโอการสอน

บทที่ 2 เทศกาลและวันสำคัญทางศาสนาพุทธวิดีโอการสอน

บทที่ 3 พิธีกรรมและศาสนพิธีทางศาสนาพุทธวิดีโอการสอน

บทที่ 4 เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์วิดีโอการสอน

บทที่ ุ5 เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามวิดีโอการสอน

บทที่ 6 เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ – ฮินดูวิดีโอการสอน

บทที่ 7 เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาซิกข์วิดีโอการสอน

บทที่ 8 เทศกาลและพิธีกรรมของประเทศอาเซียนวิดีโอการสอน

Comments