1524101 เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา

Responsive image

1524101 เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา

คำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา ประเภท จุดมุ่งหมาย ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามเทศกาลและพิธีกรรมที่สำคัญทางศาสนา การวิเคราะห์ภูมิปัญญาที่ปรากฏในเทศกาลและพิธีกรรม บทบาทและความสำคัญของเทศกาลและพิธีกรรมในสังคม การอนุรักษ์สืบทอดพิธีกรรม เทศกาลที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งข้อปฏิบัติและมารยาทในการเข้าร่วมเทศกาลและพิธีกรรม

จำนวนการเข้าชม
144 ครั้ง

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา


บทที่ 2 เทศกาลและวันสำคัญทางศาสนาพุทธ


บทที่ 3 พิธีกรรมและศาสนพิธีทางศาสนาพุทธ


บทที่ 4 เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์


บทที่ ุ5 เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม


บทที่ 6 เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู


บทที่ 7 เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาซิกข์


บทที่ 8 เทศกาลและพิธีกรรมของประเทศอาเซียน


Comments