1524101 เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา

Responsive image

1524101 เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา

คำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา ประเภท จุดมุ่งหมาย ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามเทศกาลและพิธีกรรมที่สำคัญทางศาสนา การวิเคราะห์ภูมิปัญญาที่ปรากฏในเทศกาลและพิธีกรรม บทบาทและความสำคัญของเทศกาลและพิธีกรรมในสังคม การอนุรักษ์สืบทอดพิธีกรรม เทศกาลที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งข้อปฏิบัติและมารยาทในการเข้าร่วมเทศกาลและพิธีกรรม

จำนวนการเข้าชม
4794 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
97 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 10 คะแนน

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาวิดีโอการสอน


บทที่ 2 เทศกาลและวันสำคัญทางศาสนาพุทธวิดีโอการสอน


บทที่ 3 พิธีกรรมและศาสนพิธีทางศาสนาพุทธวิดีโอการสอน


บทที่ 4 เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์วิดีโอการสอน


บทที่ ุ5 เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามวิดีโอการสอน


บทที่ 6 เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ – ฮินดูวิดีโอการสอน


บทที่ 7 เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาซิกข์วิดีโอการสอน


บทที่ 8 เทศกาลและพิธีกรรมของประเทศอาเซียนวิดีโอการสอน