4173582 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2

Responsive image

4173582 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2

คำอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน การพยาบาลมารดาที่ได้รับการทำสูติศาสตร์หัตถการ รวมทั้งการพยาบาลทารกในภาวะปกติและช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อน โดยประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาล บนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

จำนวนการเข้าชม
588 ครั้ง

บทที่ 1 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์


บทที่ 2 การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวาน


บทที่ 3 การคลอดติดไหล่วิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 3 การคลอดติดไหล่


บทที่ 4 ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์วิดีโอการสอน

บทที่ 5 ภาวะ CPDวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 5 ภาวะ CPD


บทที่ 6 การชักนำทำให้เกิดการเจ็บครรภ์วิดีโอการสอน

บทที่ 7 การตั้งครรภ์เกินกำหนดวิดีโอการสอน

บทที่ 8 การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดวิดีโอการสอน

บทที่ 9 ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดวิดีโอการสอน

บทที่ 10 การพยาบาลคลอดก่อนกำหนดวิดีโอการสอน

บทที่ 11 การดูแลตั้งครรภ์แฝดระยะคลอดวิดีโอการสอน

บทที่ 12 ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนการเจ็บครรภ์วิดีโอการสอน

บทที่ 13 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่วิดีโอการสอน

บทที่ 14 ภาวะตกเลือดหลังคลอดวิดีโอการสอน

บทที่ 15 การช่วยคลอดท่าก้นวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 15 การช่วยคลอดท่าก้น


Comments