4173582 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2

Responsive image

4173582 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2

คำอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน การพยาบาลมารดาที่ได้รับการทำสูติศาสตร์หัตถการ รวมทั้งการพยาบาลทารกในภาวะปกติและช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อน โดยประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาล บนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

จำนวนการเข้าชม
3849 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
137 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 45 คะแนน

บทที่ 1 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์วิดีโอการสอน


บทที่ 2 การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวานวิดีโอการสอน


บทที่ 3 การคลอดติดไหล่วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 3 การคลอดติดไหล่


บทที่ 4 ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์วิดีโอการสอน


บทที่ 5 ภาวะ CPDวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 5 ภาวะ CPD


บทที่ 6 การชักนำทำให้เกิดการเจ็บครรภ์วิดีโอการสอน


บทที่ 7 การตั้งครรภ์เกินกำหนดวิดีโอการสอน


บทที่ 8 การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดวิดีโอการสอน


บทที่ 9 ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดวิดีโอการสอน


บทที่ 10 การพยาบาลคลอดก่อนกำหนดวิดีโอการสอน


บทที่ 11 การดูแลตั้งครรภ์แฝดระยะคลอดวิดีโอการสอน


บทที่ 12 ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนการเจ็บครรภ์วิดีโอการสอน


บทที่ 13 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่วิดีโอการสอน


บทที่ 14 ภาวะตกเลือดหลังคลอดวิดีโอการสอน


บทที่ 15 การช่วยคลอดท่าก้นวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 15 การช่วยคลอดท่าก้น