1574204 วรรณคดีจีน

Responsive image

1574204 วรรณคดีจีน

คำอธิบายรายวิชา
พัฒนาการทางรูปแบบการประพนัธข์องวรรณคดีต้งัแต่สมยัโบราณจนถึงสมัยใหม่ การ อ่านบทคัดสรรที่มีลักษณะเด่นทางการประพันธ์ของวรรณคดีแต่ละยุคสมัย ตลอดจนวิธีการเขียน บทวิจารณ์วรรณคดีอย่างง่าย

จำนวนการเข้าชม
7876 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
271 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.90 จากทั้งหมด 49 คะแนน

1 远古神话 เทพนิยายดึกดำบรรพ์วิดีโอการสอน


2 诗经 คัมภีร์กวีวิดีโอการสอน


3 楚辞 บทกวีรัฐฉู่วิดีโอการสอน


4 汉乐府 เพลงที่รวบรวมโดยหน่วยงานเย่ว์ฝู่แห่งราชวงศ์ฮั่นวิดีโอการสอน


5 南北朝民歌 เพลงพื้นบ้านสมัยราชวงศ์ใต้-เหนือวิดีโอการสอน


6 唐诗 บทกลอนในสมัยราชวงศ์ถังวิดีโอการสอน


7 宋词 ฉือ(กลอน)ในสมัยราชวงศ์ซ่งวิดีโอการสอน


8 元杂剧 งิ้วจ๋าจวู้สมัยราชวงศ์หยวนวิดีโอการสอน


9 明清小说 นวนิยายสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงวิดีโอการสอน