1574204 วรรณคดีจีน

Responsive image

1574204 วรรณคดีจีน

คำอธิบายรายวิชา
พัฒนาการทางรูปแบบการประพนัธข์องวรรณคดีต้งัแต่สมยัโบราณจนถึงสมัยใหม่ การ อ่านบทคัดสรรที่มีลักษณะเด่นทางการประพันธ์ของวรรณคดีแต่ละยุคสมัย ตลอดจนวิธีการเขียน บทวิจารณ์วรรณคดีอย่างง่าย

จำนวนการเข้าชม
3036 ครั้ง

1 远古神话 เทพนิยายดึกดำบรรพ์วิดีโอการสอน

2 诗经 คัมภีร์กวีวิดีโอการสอน

3 楚辞 บทกวีรัฐฉู่วิดีโอการสอน

4 汉乐府 เพลงที่รวบรวมโดยหน่วยงานเย่ว์ฝู่แห่งราชวงศ์ฮั่นวิดีโอการสอน

5 南北朝民歌 เพลงพื้นบ้านสมัยราชวงศ์ใต้-เหนือวิดีโอการสอน

6 唐诗 บทกลอนในสมัยราชวงศ์ถังวิดีโอการสอน

7 宋词 ฉือ(กลอน)ในสมัยราชวงศ์ซ่งวิดีโอการสอน

8 元杂剧 งิ้วจ๋าจวู้สมัยราชวงศ์หยวนวิดีโอการสอน

9 明清小说 นวนิยายสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงวิดีโอการสอน

Comments