3521103 การบัญชีการเงิน

Responsive image

3521103 การบัญชีการเงิน

อาจารย์ผู้สอน

คำอธิบายรายวิชา
กรอบแนวความคิดสำหรับการบัญชี คำนิยามทางการบัญชี วิธีการบันทึกตามหลักการบัญชีคู่ การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป การจัดทำสมุดรายวิันเฉาพะ การผ่านรายการ การปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำงบทดลอง การดาษทำการ กาจัดทำงบการเงินสำหรับธุรกิจโดยครอบคลุมด้านภาษีอากร การปิดอุตสาหกรรม ระบบใบสำคัญ ระบบเงินสดย่อย การนำเสนองบการเงินที่สมบูรณ์ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

จำนวนการเข้าชม
5409 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
368 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.92 จากทั้งหมด 59 คะแนน

บทนำ การบัญชีการเงินวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทนำ การบัญชีการเงิน


บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางการบัญชีวิดีโอการสอน


บทที่ 2 สมการบัญชี รายการค้า และการวิเคราะห์รายการค้า


บทที่ 3 การบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้นวิดีโอการสอน


บทที่ 4 การบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภทวิดีโอการสอน


บททึ่ 5 การสรุปผลการดำเนินงานวิดีโอการสอน


บททึ่ 6 การปรับปรุงรายการบัญชีวิดีโอการสอน


บทที่ 7 การบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อ-ขายสินค้า

(กรณีที่ธุรกิจจดทะเบียนอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วิดีโอการสอน


บทที่ 8 การบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรมวิดีโอการสอน


บทที่ 9 ระบบใบสำคัญจ่ายวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 9 ระบบใบสำคัญจ่าย


บทที่ 10 ระบบเงินสดย่อยวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 10 ระบบเงินสดย่อย