4171104 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2

Responsive image

4171104 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2

คำอธิบายรายวิชา
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ การทํางานของเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะตลอด จนความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ เกี่ยวกับระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหารระบบ ทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์และต่อมไร้ท่อ และการควบคุมภาวะปกติของร่างกาย

จำนวนการเข้าชม
15915 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
578 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.95 จากทั้งหมด 109 คะแนน

บทที่ 1 กายวิภาคศาตร์และสรีรวิทยาของระบบไหลเวียนเลือด

บทเรียนนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ โครงสร้างต่าง ๆ ของหัวใจ ซึ่งประกอบตั้งแต่ชั้นนอกสุดที่ปกคลุมด้วยเนื้อเยื่อบาง ๆ จนถึงชั้นในสุด การเรียกชื่อของหัวใจแต่ละห้องและลิ้นหัวใจ การทำงานของเซลล์พิเศษของหัวใจที่มีหน้าที่ควบคุมการเต้นของหัวใจ รวมถึงหลอดเลือดที่นำเลือดมาเลี้ยงตัวหัวใจ และระบบไหลเวียนเลือดที่ผ่านหัวใจ การไหลเวียนเลือดของหลอดเลือดแดง และดําที่ศีรษะ คอ ทรวงอก ช่องท้อง แขนและขา และตําแหน่งการคลําหลอดเลือดแดง ส่วนประกอบและหน้าที่ของเลือด สรีรวิทยาของการไหลเวียนเลือด ความ ดันเลือด หมู่เลือด ระบบน้ำเหลือง การไหลเวียนเลือดของทารกในครรภ์ซึ่งจะมีความแตกต่างจากทารกหลังคลอดโดยใช้ระบบการไหลเวียนเลือดผ่านรก
วิดีโอการสอน


บทที่ 2 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาระบบทางเดินหายใจ

ลักษณะโครงสร้าง ส่วนประกอบ และหน้าที่ของอวัยวะ ในระบบ ทางเดินหายใจ กลไกการหายใจ ปริมาตรและความจุปอด ความดันและแรงต้าน งานของการหายใจ ความตึงผิวของปอด การระบายอากาศ และการขนส่งก๊าซ การแลกเปลี่ยนก๊าซ โรคของระบบทางเดินหายใจ
วิดีโอการสอน


บทที่ 3 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาระบบทางเดินอาหาร

ลักษณะโครงสร้าง ส่วนประกอบ และหน้าที่ ของอวัยวะ ในระบบทางเดินอาหาร การเคลื่อนไหว การหลั่ง การย่อยและการดูดซึมของทางเดินอาหาร การควบคุมการทํางานของระบบทางเดินอาหารโดยประสาทและฮอร์โมน
วิดีโอการสอน


บทที่ 4 กายวิภาคศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ

โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบทางเดินปัสสาวะ การสร้างและการขับถ่ายน้ำปัสสาวะ ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างน้ำปัสสาวะ การควบคุมน้ำ อิเล็คโทรไลท์ ความเป็นกรดและด่างของร่างกาย
วิดีโอการสอน


บทที่ 5 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาระบบสืบพันธ์

ลักษณะโครงสร้างส่วนประกอบ และหน้าที่ ของอวัยวะ ในระบบสืบพันธุ์เพศหญิง หน้าที่และกลไกการทํางานของฮอร์โมนในต่อมเพศหญิง การสร้างไข่ การสร้างและการควบคุมฮอร์โมนเพศหญิง ลักษณะโครงสร้างส่วนประกอบ และหน้าที่ ของอวัยวะ ในระบบสืบพันธุ์เพศชาย หน้าที่และกลไกการทํางานของฮอร์โมนในต่อมเพศชาย การสร้างอสุจิ การหลั่งอสุจิ การสร้างและการควบคุมฮอร์โมนเพศชาย
วิดีโอการสอน


บทที่ 6 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาต่อมไร้ท่อ

ลักษณะ โครงสร้าง ส่วนประกอบ หน้าที่และกลไก ของฮอร์โมนภายในต่อมใต้สมอง ต่อมธัยรอยด์ พาราธัยรอยด์ ตับอ่อน ต่อมหมวกไต ต่อมไพเนียล ต่อมธัยมัส
วิดีโอการสอน