1541102 ศิลปะการอ่าน

Responsive image

1541102 ศิลปะการอ่าน

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชาศิลปะการอ่าน 1541102 เป็นรายวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชั้นปีที่ 1 นักศึกษาจะได้เรียนรู้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่านและงานเขียน ทักษะการอ่านรูปแบบต่างๆ ทั้งการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง การอ่านจับใจความ ตีความ และการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะเหล่านี้สำคัญและจำเป็นต่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น ตั้งใจเรียนนะจ๊ะ

จำนวนการเข้าชม
1225 ครั้ง

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่านและงานเขียน


บทที่ 2 การอ่านจับใจความวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 2 การอ่านจับใจความ


บทที่ 3 การอ่านออกเสียงวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 3 การอ่านออกเสียง


บทที่ 4 การอ่านออกเสียงร้อยกรอง


บทที่ 5 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณวิดีโอการสอน

Comments