2902751 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

Responsive image

2902751 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

อาจารย์ผู้สอน

คำอธิบายรายวิชา
ทักษะการฟัง และการพูดภาษาจีนที่เหมาะสมสำหรับการสนทนาและการสื่อสารในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน การทักทาย การแนะนำตัว การนัดหมาย การให้ข้อมูลข่าวสาร การใช้ภาษาในสถานการณ์การต้อนรับ สถานการณ์ในอดีต และการวางแผนการทำงานในอนาคต สำหรับรายวิชานี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการฟัง และการพูดภาษาจีนที่เหมาะสมสำหรับการสนทนาและการสื่อสารในสถานการณ์ เกี่ยวกับการบริการเช่น การทักทาย การแนะนำตัว การนัดหมาย การให้ข้อมูลข่าวสาร การใช้ภาษาในสถานการณ์การต้อนรับ

จำนวนการเข้าชม
9202 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
317 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.76 จากทั้งหมด 119 คะแนน

Pīnyīn 拼音1

การเริ่มต้นเรียนภาษาจีนส าหรับชาวต่างชาตินั้นจะต้องเรียนรู้สัทอักษร (พินอิน) สัทอักษร (พินอิน) จะเป็นตัวช่วยในการอ่านภาษาจีน พินอิน คือ ระบบในการถอดเสียงภาษาจีนมาตรฐาน ด้วยตัวอักษร ภาษาอังกฤษ ความหมายของพินอิน คือ การรวมเสียงเข้าด้วยกันหรือการเขียนแบบสัทศาสตร์ การสะกด การ ถอดเสียง หรือการทับศัพท์
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Presentation1 NN


Pīnyīn拼音2

คำทักทายพื้นฐานของอาชีพบริการ การสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของแขกหรือผู้มาเข้าพักที่โรงแรม
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Presentation2 NN


Pīnyīn拼音3

สัทอักษร (พินอิน)นั้นจะมีโครงสร้างหลักมาจากสามส่วนใหญ่ คืออักษรแทนเสียงพยัญชนะ 声母 อักษรแทนเสียงสระ 韵母 รูปแทนเสียงวรรณยุกต์声调 เช่น 好 hǎo แปลว่า ดี หรือมีประกอบสอง ส่วน คือพยัญชนะและสระ เช่น 吗 ma แปลว่า ไหม หรือมีประกอบสองส่วน คือสระและวรรณยุกต์ เช่น 爱 ài แปลว่า รัก บทเรียนนี้ จะเรียนรู้ส่วนที่เหลือคือ รูปแทนเสียงวรรณยุกต์ 声调 และ จะเรียนรู้กฎใน การรวมทั้งสามส่วน เข้าเป็น สัทอักษร (พินอิน)
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Presentation 3 NN


第一课 dì yí kè บทที่ 1

คำทักทายพื้นฐานของอาชีพบริการ การสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของแขกหรือผู้มาเข้าพักที่โรงแรม
วิดีโอการสอน


第二课 Dì èr kè บทที่ 2

การกล่าวคำทักทายตามช่วงเวลา การพูดเมื่อต้องส่งมอบของให้กับแขก การสอบถามข้อมูลทั่วไปอย่างมีมารยาท
วิดีโอการสอน


第三课 dì sān kè บทที่3

การแจ้งข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานทางโทรศัพท์ การสั่งอาหาร การสอบถามความต้องการของลูกค้า
วิดีโอการสอน


第四课 dì shì kè บทที่4

การสอบถามเพื่อยืนยันตัวบุคคล การพูดเมื่อนำสิ่งของที่มีผู้มาฝากไว้ให้กับลูกค้าส่งมอบให้ลูกค้า
วิดีโอการสอน


第五课 dì wǔ kè บทที่5

การแสดงความขอบคุณ การตอบกลับชมเชย และการกล่าวอำลาเมื่อแขกหรือลูกค้ากำลังจะไป
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Presentation lesson 5 NN


第六课 dì liù kè บทที่6

การสั่งอาหาร หรือสิ่งของอื่นๆ การตอบกลับคำขอบคุณ
วิดีโอการสอน


第七课 dì qī kè บทที่7

การแก้ปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า การแสดงความขอโทษ
วิดีโอการสอน


第八课 dì bā kè บทที่8

การบอกเวลา การแจ้งเวลากำหนดเปิดปิดของหน่วยงาน
วิดีโอการสอน


第九课 dì jiǔ kè บทที่9

การสอบถามหาสถานที่ในหน่วยงาน การบอกทาง
วิดีโอการสอน


第十课 dì shí kè บทที่10

การบอกตำแหน่งสถานที่ภายในหน่วยงาน
วิดีโอการสอน