9570201 การวัดและเครื่องมือวัด

Responsive image

9570201 การวัดและเครื่องมือวัด

คำอธิบายรายวิชา
หลักการและองค์ประกอบของการวัด คุณลักษณะความแม่น และการเทียบเครื่องมือวัด การวัดอุณหภูมิ การวัดหน่วยการยืดหดตัว ทอรัก การไหล การสั่นสะเทือนและความดัน การประยุกต์ใช้หลักการทางสถิติในการวิเคราะห์และปรับปรุงข้อมูล

จำนวนการเข้าชม
9999 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
88 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.50 จากทั้งหมด 45 คะแนน

บทที่ 1 ความสำคัญของเครื่องมือวัดในงานเครื่องกล

เครื่องมือวัดใช้ในทุกแขนงมางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุดประสงค์เพื่อแสดงค่าหรือแนวโน้มของตัวแปร บางตัวซึ่งเป็นปริมาณทางกายภาพ ค่าแนวโน้ม สามารถอ่านได้จากอุปกรณ์หรือเครื่องมือวัด คำถามพื้นฐานที่คำคัญคือ ค่าหรือแนวโน้วของปริมาณที่วัดได้มีความสัมพันธ์กับค่าจริงอย่างไร หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าจะสร้างรูปแบบการวัดอย่างไรเพื่อให้การวัดแสดงผลข้อมูลได้อย่างถูกต้องไม่คลุมเครือ จะใช้ระบบการวัดอย่างไรเพื่อให้วิศวกรสามารถแปลผลข้อมูลที่ได้จากการวัด ได้อย่างง่ายๆและมีความมั่นใจในข้อมูลนั้น
วิดีโอการสอน


บทที่ 2 หลักการและองค์ประกอบของการวัด

การวัดมีวิธีการพื้นฐาน 2 วิธี คือ 1. การเปรียบเทียบโดยตรง (Direct comparison) เป็นการเปรียบเทียบค่าที่วัดกับค่ามาตรฐานปฐมภูมิหรือค่ามาตรฐานทุติยภูมิ เช่น การใช้ตลับเมตรวัดความยาวของโต๊ะ ตลับเมตรถือเป็น ค่ามาตรฐานทุติยภูมิ เพราะตลับเมตรที่ใช้ย่อมไม่ใช่ตลับเมตรอันแรกที่ใช้ปรับเทียบกับความยาวคลื่นแสง 2. การเปรียบเทียบโดยอ้อม (Indirect comparison) การวัดแบบนี้จะใช้วัดปริมาณที่เกินความสามารถของประสาทสัมผัสของมนุษย์ที่จะรับรู้ได้ เป็นการเปรียบเทียบที่ผ่านระบบการเปรียบเทียบ (Calibration system) วิธีการนี้ใช้อุปกรณ์รับรู้ส่งผ่านสัญญาณที่เชื่อมต่อ
วิดีโอการสอน


บทที่ 3 ความแม่นยำและความเที่ยงตรง

ในระบบการวัดโดยทั่วไปสิ่งที่เราจาเป็นจะต้องทราบก็คือเครื่องมือวัดที่เราจะนาไปใช้มีความสามารถในการวัดค่าได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใด อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้หรือไม่ ตัวแปรที่จะบอกได้ว่าเครื่องมือวัดนั้น ๆ มีค่าความถูกต้องมากน้อยเพียงใดมีอยู่ด้วยกันหลายตัว แต่ตัวแปรที่สาคัญและนิยมใช้กันคือ ความแม่นยา (Accuracy และ ความเที่ยงตรง (Precision) ดังนั้นในบทนี้จะได้อธิบายถึงความหมายของความแม่นยา และ ความเที่ยงตรง (Precision)
วิดีโอการสอน


บทที่4 การสอบเทียบเครื่องมือวัด

การวัดและการทดสอบที่มีความถูกต้องและแม่นยาเป็นหลักประกันทางเทคนิคที่สาคัญที่สุดสาหรับแสดงว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกาหนดทางคุณภาพ ความสาคัญของการวัดและทดสอบได้รับการยอมรับและถือเป็นข้อกาหนดของมาตรฐานการประกันคุณภาพที่สาคัญๆ เช่น ISO 9000, ISO 14000 และ ISO/IEC 17025 เป็นต้น
วิดีโอการสอน


บทที่5 ความเค้นและความเครียด

ความเค้น คือ แรงภายนอกที่มากระทาผ่านจุดศูนย์ถ่วงของพื้นที่หน้าตัดของวัสดุนั้น หรือแรงภายนอกต่อหนึ่งหน่อยพื้นที่ใช้สัญลักษณ์ว่า (Sigma) เมื่อวัตถุอยู่ในสภาวะสมดุล แรงภายนอกที่มากระทาบนวัตถุจะต้องมีแรงภายในต้านขนาดรวมแล้วเท่ากับแรงภายนอกของวัตถุที่ถูกกระทำ
วิดีโอการสอน


บทที่ 6 การวัดแรงบิด

ทอร์ก คือ แรงที่พยายามจะหมุนมวล เช่น การใช้ประแจขันน๊อต แรงที่กระทำกับด้ามจับ คือทอร์กที่พยายามหมุนน๊อตให้แน่น...
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่6 การวัดแรงบิด


บทที่ 7 การวัดการไหล

การวัดการไหล (flow measurement) สามารถแบ่งรูปแบบของการวัดการไหลตามสถานะของตัวกลางที่ต้องการวัดได้ 2 รูปแบบ คือ ของแข็ง และของไหล (ของเหลวและก๊าซ)
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 7 การวัดการไหล


บทที่ 8 การวัดแรงสั่นสะเทือนวิดีโอการสอน


Comments