1572308 การอ่านภาษาจีน

Responsive image

1572308 การอ่านภาษาจีน

คำอธิบายรายวิชา
หลักการอ่านงานเขียน กลวิธีอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ การทำความเข้าใจศัพท์ วลี และสำนวนภาษาที่ ปรากฏในงานเขียน การอ่านจับใจความ สรุปความ และการฝึกลักษณะนิสัยรักการอ่านงานเขียนภาษาจีน

จำนวนการเข้าชม
2832 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
87 ครั้ง

บทที่ 1 เร่งรีบ 第一课 匆匆



วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 第一课匆匆


บทที่ 2 แครอท ไข่ และกาแฟ 第二课 胡萝卜、鸡蛋和咖啡



วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 1 胡萝卜、鸡蛋和咖啡


บทที่ 3 สิ่งที่สั้นยิ่งกว่าในชีวิตคน 第三课 人生更短的东西



วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 1 人生更短的东西


บทที่ 4 หัวใจที่รัก 第四课 心爱的



วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 1 心爱的


บทที่ 5 วัยรุ่น 第五课 青春



วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 青春


บทที่ 6 คน 第六课 人



วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 1 人