2902755 ภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ

Responsive image

2902755 ภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ

อาจารย์ผู้สอน

คำอธิบายรายวิชา
การใช้ภาษาจีนในอุตสาหกรรมการบริการ โดยเน้นภาษาที่เป็นทางการสําหรับพนักงานผู้ให้บริการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตัวแทนจําหน่ายทางการท่องเที่ยว การนําเที่ยว การบริการนันทนาการ และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนการเข้าชม
4627 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
103 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 10 คะแนน

The intrduce of this course

This course have 17 times. And 2 times of them are midterm exam and final exam. So we should learn all of 15 lesson.
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : The intrduce of this course

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : The intrduce of this course


pinyin 1

The initials and vowels (the pictures of the files was downloaded from Google)
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : pinyin 1

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : pinyin 1


pinyin 2

the initials and vowels, and tone (the pictures of the files was downloaded from Google)
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : pinyin 2

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : pinyin 2


lesson1 Can I help you?

This conversation is used in the hotel or the travel agency. When the guest would like to go to another place in the evening, we can use this conversation to express our respect and give some information to our guest.
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : lesson1

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : lesson1


lesson2 What can I do for you?

This lesson is used in the hotel or the travel agency. When the staff meet a guest and the staff would like to help the guest, the guest would like to go to someplace, we can use this conversation to express our mind and give some information to our guest.
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : lesson2

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : lesson2


lesson 3 I'm a librarian.

This conversation is used in the working place. When you will visit or find somebody on his working place, you can use this conversation to ask the staff there, and also the staff can use this conversation to answer the guest’s question and tell the quest the details of the place.
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : lesson3

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : lesson3


lesson4 This is the reading room.

This conversation is used in the working place for take somebody to someplace. The staff can use the sentences of this conversation to tell the way for guest.
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : lesson4

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : lesson4


lesson5 What's your seat number

This conversation is used by a staff when he will check the seat of the guest and guide the guest to the seat.
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : lesson5

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : lesson5


lesson6 Do you have a library card?

This conversation is used by a staff and a guest when they talk about borrow something and check the license.
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : lesson6

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : lesson6


lesson7 May I see you ticket?

This conversation is used by a staff in the cinema or every place which should check the tickets, and a guest could ask for some information he need.
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : lesson7

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : lesson7


lesson8 Yes, that's right.

This conversation is used to talk about the film between two friends. Talk about the film’s name and the actor.
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : lesson8

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : lesson8


lesson9 Of course

This conversation is used by a guest when he will ask for a help to use the telephone of the office, the guest could use these sentences to speak to the staff.
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : lesson9

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : lesson9


lesson10 Sorry, we're sold out.

This conversation is used to buy something, and ask the staff Are there any thing left? And the sentences in this conversation tell us how to express the number of things we need.
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : lesson10

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : lesson10


lesson11 Sorry

This conversation is used by a staff and a guest, the guest would like to buy ticket, but it was sold out, then the guest show a feeling of pity.
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : lesson11

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : lesson11


Review lesson5 to 11วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Review lesson5 to 11

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : Review lesson5 to 11