1034402 การออกแบบระบบ การจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย

Responsive image

1034402 การออกแบบระบบ การจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย

คำอธิบายรายวิชา
สำหรับในวิชานี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ศิลปะและมโนทัศน์การออกแบบระบบการสอนบนเครือข่าย การพัฒนาระบบการสอนบนเครือข่าย การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างระบบการสอนบนเครือข่าย ภาษาสคริปต์ที่ใช้สำหรับการผลิตระบบการสอนบนเครือข่าย และนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างระบบการสอนบนเครือข่ายครับ

จำนวนการเข้าชม
4789 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
106 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 15 คะแนน

บทที่ 1 ทบทวนความรู้เบื้องต้น

คำชี้แจง
สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนการสอนด้วยระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายสัปดาห์แรกครับ สำหรับสัปดาห์นี้ เราจะมาเรียนบทที่ 1 กันครับ เป็นการทบทวนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเด็นดังต่อไปนี้
• ความหมายของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
• ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษ
• ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ความสำคัญและประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตต่อการเรียนการสอน
วิดีโอการสอน


บทที่ 2 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

คำชี้แจง
สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคน หลังจากสัปดาห์ที่แล้ว เราได้ทบทวนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาไปแล้วนะครับ คงพอจะทำให้นักศึกษาเห็นภาพของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษามาใช้กับการศึกษานะครับ ดังนั้น ในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้ครับ
• ที่มาของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
• ความหมายของอินเทอร์เน็ต
• ประวัติของอินเทอร์เน็ต
• การใช้งานอินเทอร์เน็ต
• การใช้งานอินเทอร์เน็ตกับการเรียนการสอน
วิดีโอการสอน


บทที่ 3 ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนบนเครือข่าย

คำชี้แจง
สวัสดีครับนักศึกษาทุกคน สัปดาห์นี้นะครับ เราจะมาเรียนรู้ เรื่อง ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนบนเครือข่าย หรือ Learning Management System (LMS) กันนะครับ นักศึกษาอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วกับระบบดังกล่าวครับ เพราะตอนนี้เราก็กำลังใช้งานระบบ LMS อยู่ครับ สำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนในสัปดาห์นี้ ประกอบด้วย
• ความแตกต่างระหว่างห้องเรียนปกติกับห้องเรียนเสมือน
• ความหมายทั่วไปและความหมายเฉพาะของอีเลิร์นนิง
• แนวทางการสร้างระบบอีเลิร์นนิง
• Learning Management System และ Moodle
• องค์ประกอบทั่วไปของอีเลิร์นนิง
• ลักษณะและรูปแบบของการเรียนการสอนด้วยอีเลิร์นนิง
• วัตถุประสงค์ของการนำเอาอีเลิร์นนิงมาใช้
• บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนในการเรียนอีเลิร์นนิง
วิดีโอการสอน


บทที่ 4 ศิลปะและมโนทัศน์การออกแบบระบบการสอนบนเครือข่าย

คำชี้แจง
สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคน สัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้กันในเรื่องของระบบ LMS ไปแล้วนะครับ สัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของศิลปะและมโนทัศน์การออกแบบระบบการสอนบนเครือข่าย ซึ่งความรู้ในสัปดาห์นี้มีความสำคัญนะครับ นักศึกษาต้องศึกษาให้เข้าใจเพื่อนำไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบการสอนบนเครือข่ายในสัปดาห์ต่อๆ ไปครับ ดังนั้น หัวข้อที่เราจะเรียนในสัปดาห์นี้ ได้แก่
• องค์ประกอบหลักในอีเลิร์นนิง
• ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนด้วยอีเลิร์นนิง
• กลยุทธ์การสอนออนไลน์
วิดีโอการสอน


บทที่ 5 ภาษาสคริปต์ที่ใช้สำหรับการผลิตระบบการสอนบนเครือข่าย

คำชี้แจง
สวัสดีครับครับนักศึกษาทุกคน หลังจากที่เราใช้ระบบ LMS จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาสักระยะแล้ว นักศึกษาคงจะพอนึกภาพการเรียนการสอนออนไลน์ออกบ้างแล้วใช่ไหมครับ ดังนั้น อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนการสอนโดยใช้เว็บไซต์ คือ เรื่องภาษาสคริปต์ครับ ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจครับ แต่ในระบบ LMS สร้างขึ้นจากโปรแกรมสำเร็จรูป อย่าง Moodle เราจึงไม่จำเป็นต้องรู้ภาษาสคริปต์อย่างลึกซึ้งนัก แต่ก็ควรจะทราบเกี่ยวกับภาษาสคริปต์เบื้องต้นบ้าง ดังนั้น สัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อดังต่อไปนี้ครับ
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บ
• ความหมายของเว็บ
• ภาษาสคริปต์
• โครงสร้างภาษา HTML พื้นฐาน
วิดีโอการสอน


บทที่ 6 การพัฒนาระบบการสอนบนเครือข่าย

คำชี้แจง
Hello สวัสดีครับนักศึกษาทุกคน สัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่อง การพัฒนาระบบการสอนบนเครือข่าย นะครับ นักศึกษาเคยรู้จักกับโมเดลการออกแบบการเรียนการสอนที่ชื่อว่า ADDIE Model มาก่อนไหมครับ โมเดลนี้สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาสื่อการสอนได้ด้วยครับ หากยังไม่ทราบ เรามาเรียนกันครับในหัวข้อต่อไปนี้
• แนวทางในการพัฒนาระบบการสอนบนเครือข่าย
• ขั้นตอนในการพัฒนาระบบการสอนบนเครือข่าย
วิดีโอการสอน


บทที่ 7 การจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย

คำชี้แจง
สวัสดีครับนักศึกษา สัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายกันนะครับ หัวข้อมีดังต่อไปนี้ครับ
• หลักการของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิด
• หลักการของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
• หลักการของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เชิงสถานการณ์
วิดีโอการสอน


บทที่ 8 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างระบบการสอนบนเครือข่ายด้วย Moodle

คำชี้แจง
สวัสดีครับ นักศึกษาที่น่ารักทุกคน หลังจากที่เราได้เรียนรู้หัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับระบบ LMS รวมไปถึงแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบการสอนบนเครือข่ายเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับสัปดาห์นี้ เราจะมาเรียนรู้เรื่องการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างระบบการสอนบนเครือข่ายกันด้วยโปรแกรม Moodle นะครับ สำหรับหัวข้อประจำสัปดาห์นี้ ได้แก่
• การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างระบบการสอนบนเครือข่าย
• การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างระบบการสอนบนเครือข่าย
วิดีโอการสอน


บทที่ 9 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างโลกเสมือนด้วย Opensimulator

คำชี้แจง
สวัสดีครับนักศึกษาทุกคน หลังจากที่เราได้เรียนรู้การออกแบบและสร้างระบบการสอนบนเครือข่ายโดยใช้โปรแกรม Moodle ไปแล้วนะครับ ต่อมาในสัปดาห์นี้ เราจะมาเรียนรู้การใช้งานอีกโปรแกรมหนึ่งที่สามารถใช้ในการออกแบบและสร้างการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงได้ นั่นคือ โปรแกรม OpenSimulator ครับ ดังนั้น หัวข้อที่เราจะเรียนกันในสัปดาห์นี้ ได้แก่
• การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างโลกเสมือน
• การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างโลกเสมือน
วิดีโอการสอน


บทที่ 10 แนวโน้มของการเรียนการสอนบนเครือข่าย

คำชี้แจง
สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคน สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนแล้วนะครับ และสำหรับหัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้กันในสัปดาห์นี้ คือ แนวโน้มของการเรียนการสอนบนเครือข่าย ครับ
วิดีโอการสอน


Comments


Rungnapa

กลับเข้ามาเรียนรู้วิชาเดิมอีกครั้งค่ะอาจารย์