9541101 คณิตศาสตร์เชิงประยุกต์สำหรับครูอุตสาหกรรมศิลป์

Responsive image

9541101 คณิตศาสตร์เชิงประยุกต์สำหรับครูอุตสาหกรรมศิลป์

คำอธิบายรายวิชา
" คณิตศาสตร์ " เป็นศาสตร์มีความจำเป็นอย่างยิ่งในงานช่างอุตสาหกรรม ใช้ในการคำนวณค่าต่างๆ ของงานด้านเครื่องจักรกล, ด้านไฟฟ้าอุตสาหกรรม และ งานด้านโยธา ล้วนแต่ต้องใช้พื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ เพื่อช่วยให้การคำนวณค่าต่างๆ สำหรับรายวิชานี้ นักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับ ความสำคัญของคณิตศาสตร์สำหรับช่างอุตสาหกรรมศิลป์ หน่วยทางด้านการวัดของเครื่องมือต่างๆ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ลิมิตของฟังก์ชั่น อนุพันธ์ อินทิกรัลของฟังก์ชั่น และการนำคณิตศาสตร์ไปใช้ในงานทางด้าน เครื่องกล, ไฟฟ้า และโยธา

จำนวนการเข้าชม
6670 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
240 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 10 คะแนน

บทที่ 1 ลิมิตและฟังก์ชัน (Limits and Function)

ฟังก์ชันมีหลายรูปแบบ ในบทนี้จะพิจารณาถึงค่าที่เข้าใกล้ค่าใดค่าหนึ่งของฟังก์ชัน แต่ไม่ใช่ค่าของฟังก์ชัน รวมถึงการตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันที่ค่าหรือช่วงต่างๆ

"ฟังก์ชัน" คือ ความสัมพันธ์จากเซตหนึ่ง(โดเมน) ไปยังอีกเซตหนึ่ง(โคโดเมน ไม่ใช่เรนจ์) โดยที่สมาชิกตัวหน้าไม่ซ้ำกัน ฟังก์ชันเป็นพื้นฐานของทุกสาขาของคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ

"กฎ" ที่นิยามฟังก์ชันอาจเป็นสูตร, ความสัมพันธ์(คณิตศาสตร์) หรือเป็นแค่ตารางที่ลำดับผลลัพธ์กับสิ่งที่นำเข้า ลักษณะเฉพาะที่สำคัญของฟังก์ชันคือจะมีผลลัพธ์เหมือนเดิมตลอดเมื่อให้สิ่งนำเข้าเหมือนเดิม เรียกผลลัพธ์ว่า ค่าของฟังก์ชัน(Value)

ชนิดของฟังก์ชันธรรมดาเกิดจากสิ่งนำเข้าและค่าของฟังก์ชันเป็นตัวเลขทั้งคู่ ความสัมพันธ์ของฟังก์ชันมักจะเขียนในรูปสูตรและจะได้ค่าของฟังก์ชันมาทันทีเพียงแทนที่สิ่งนำเข้าในสูตร เช่น f(x)=x2

วิดีโอการสอน


บทที่ 2 ฟังก์ชันต่อเนื่อง

ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน (Continuity of function) นิยาม กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนและเรนจ์เป็นสับเซตของจำนวนจริง f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x=a ก็ต่อเมื่อ
วิดีโอการสอน


บทที่ 3 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน (Derivative of Function)

" อนุพันธ์ของฟังก์ชัน " นิยมใช้ในทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และงานทางด้านคอมพิวเตอร์ อย่างแพร่หลาย ในบทนี้จะศึกษาแนวคิดของอนุพันธ์ในเชิงเรขาคณิต อัตราการเปลี่ยนแปลง การใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ในการหาคำตอบ และการนำไปประยุกต์ใช้ในงานทางด้านอุตสาหกรรม
วิดีโอการสอน


บทที่ 4 อินทิกรัลของฟังก์ชัน (Integral of Function)

"อินทิกรัล (Integral)" คือ ผลลัพธ์ของการคำนวณแบบอินทิเกรต(Integration) คือการคำนวณฟังก์ชันโดยทั่วๆไป เช่นการคำนวณหาพื้นที่ใต้กราฟ หรือหาแรงกระทำต่อวัตถุ
วิดีโอการสอน


บทที่ 5 การประยุกต์ใช้ในงานทางเครื่องกล


บทที่ 6 การประยุกต์ใช้ในงานทางไฟฟ้า


บทที่ 7 การประยุกต์ใช้ในงานทางโยธา