9912105 การจัดการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ

Responsive image

9912105 การจัดการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดด้านองค์การและการจัดการ แนวคิดด้านการสื่อสารเพื่อการจัดการ การสร้างวัฒนธรรมองค์การ การจัดองค์การ ความหมายและคุณลักษณะการสื่อสารของมนุษย์ การสื่อสารภายในองค์การ นโยบายการติดต่อสื่อสารในองค์การ การติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยีการสื่อสาร หลักการของมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์กับบุคคลในองค์การ การติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และการพัฒนาทักษะในการสื่อสาร

จำนวนการเข้าชม
894 ครั้ง

บทที่ 1 แนวคิดองค์การและการจัดการวิดีโอการสอน

บทที่ 2 แนวคิดการสื่อสารเพื่อการจัดการวิดีโอการสอน

บทที่ 3 การสร้างวัฒนธรรมองค์การวิดีโอการสอน

บทที่ 4 การจัดองค์การวิดีโอการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 4 การจัดองค์การ


บทที่ 5 การสื่อสารของมนุษย์วิดีโอการสอน

บทที่ 6 การสื่อสารภายในองค์การวิดีโอการสอน

บทที่ 7 นโยบายการติดต่อสื่อสารในองค์การวิดีโอการสอน

บทที่ 8 การติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยีการสื่อสาร


บทที่ 9 หลักการของมนุษยสัมพันธ์วิดีโอการสอน

บทที่ 10 มนุษยสัมพันธ์กับบุคคลในองค์การวิดีโอการสอน

Comments