9912105 การจัดการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ

Responsive image

9912105 การจัดการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดด้านองค์การและการจัดการ แนวคิดด้านการสื่อสารเพื่อการจัดการ การสร้างวัฒนธรรมองค์การ การจัดองค์การ ความหมายและคุณลักษณะการสื่อสารของมนุษย์ การสื่อสารภายในองค์การ นโยบายการติดต่อสื่อสารในองค์การ การติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยีการสื่อสาร หลักการของมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์กับบุคคลในองค์การ การติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และการพัฒนาทักษะในการสื่อสาร

จำนวนการเข้าชม
8382 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
94 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 5 คะแนน

บทที่ 1 แนวคิดองค์การและการจัดการวิดีโอการสอน


บทที่ 2 แนวคิดการสื่อสารเพื่อการจัดการวิดีโอการสอน


บทที่ 3 การสร้างวัฒนธรรมองค์การวิดีโอการสอน


บทที่ 4 การจัดองค์การวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 4 การจัดองค์การ


บทที่ 5 การสื่อสารของมนุษย์วิดีโอการสอน


บทที่ 6 การสื่อสารภายในองค์การวิดีโอการสอน


บทที่ 7 นโยบายการติดต่อสื่อสารในองค์การวิดีโอการสอน


บทที่ 8 การติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยีการสื่อสารวิดีโอการสอน


บทที่ 9 หลักการของมนุษยสัมพันธ์วิดีโอการสอน


บทที่ 10 มนุษยสัมพันธ์กับบุคคลในองค์การวิดีโอการสอน