4102706 ระบาดวิทยา

Responsive image

4102706 ระบาดวิทยา

คำอธิบายรายวิชา
ธรรมชาติของการเกิดโรค การวัดทางระบาดวิทยา รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา การกระจายของโรค การเฝ้าระวังโรค การสอบสวนโรค การคัดกรองโรค และการวินิจฉัยชุมชน

จำนวนการเข้าชม
9567 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
507 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.91 จากทั้งหมด 113 คะแนน

แนวคิดพื้นฐานทางระบาดวิทยา

สำหรับในบทนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 1. นิยามและความหมายของระบาดวิทยา 2. ประวัติความเป็นมาและขอบเขตของระบาดวิทยา 3. วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการศึกษาทางระบาดวิทยา 4. บทบาทของนักสาธารณสุขในงานระบาดวิทยา
วิดีโอการสอน


แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้เกิดโรค มนุษย์และสิ่งแวดล้อม

เนื้อหาประจำบทประกอบด้วย 1. ปัจจัยสามทางระบาดวิทยา 2. สิ่งที่ทำให้เกิดโรค 3. มนุษย์หรือโฮสท์ 4. สิ่งแวดล้อม 5. ปฏิกิริยาระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่ทำให้เกิดโรค 6. การประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยสามทางระบาดวิทยา
วิดีโอการสอน


ธรรมชาติของการเกิดโรค

ในบทนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในหัวข้อ 1.ธรรมชาติของโรค 2.ระดับการป้องกันโรค 3.แนวทางการป้องกันโรค
วิดีโอการสอน


การกระจายของโรคในชุมชน

ในบทนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 1.วัตถุประสงค์ของการศึกษาการกระจายของโรค 2.ประโยชน์การเรียนรู้การกระจายของโรค 3.วิธีวัดการกระจายของโรคในชุมชน 4.การกระจายของโรคตามลักษณะของบุคคล 5.การกระจายของโรคตามสถานที่ 6.การกระจายของโรคตามเวลา
วิดีโอการสอน


การวัดการป่วยและการตาย

บทนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัตรา อัตราส่วน และสัดส่วน 2. การวัดการป่วย 3. การวัดการตาย
วิดีโอการสอน


ดัชนีอนามัย

บทนี้นักศึกษาจะได้ศึกษาในหัวข้อ 1.ความหมายของดัชนีอนามัย 2.ประโยชน์ของดัชนีอนามัย 3.แนวคิดพิ้นฐานของดัชนีอนามัย 4.ชนิดของดัชนีอนามัย
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .ppt : บทที่ 6 ดัชนีอนามัย


รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา

บทนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในหัวข้อ 1.การแบ่งชนิดของการศึกษาทางระบาดวิทยา 2.ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา 3.ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ 4.ระบาดวิทยาเชิงทดลอง 5.การเลือกรูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา
วิดีโอการสอน


การสืบสวนสอบสวนการระบาดของโรค

ในบทนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในหัวข้อ 1.ความหมายของการระบาดของโรค 2.ชนิดของการระบาดของโรค 3.ขั้นตอนในการสืบสวนสอบสวนการระบาดของโรค
วิดีโอการสอน


การตรวจคัดกรองโรคและการเฝ้าระวังโรค

ในบทนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 1.รูปแบบการตรวจคัดกรองโรค 2.เกณฑ์ในการประเมินผลในการทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองโรค 3.การคำนวณค่าดัชนีที่ใช้ในการประเมินผลการทดสอบ การเฝ้าระวังโรค 4.ความหมายและองค์ประกอบของการเฝ้าระวัง 5.วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของการเฝ้าระวัง 6.แนวคิดเกี่ยวกับงานเฝ้าระวังโรค 7.วิธีการดำเนินงานเฝ้าระวัง 8.ข่ายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
วิดีโอการสอน


การวินิจฉัยอนามัยชุมชน

บทนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในหัวข้อ 1.ความหมาย วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการวินิจฉัยอนามัยชุมชน 2.ขั้นตอนในการวินิจฉัยอนามัยชุมชน
วิดีโอการสอน


ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ

ในบทนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 1.ระบาดวิทยาของโรคโดยแมลงและสัตว์ 2.ระบาดวิทยาของโรคโดยการสัมผัส 3.ระบาดวิทยาของโรคทางเดินหายใจ
วิดีโอการสอน


ระบาดวิทยาของโรคที่เกิดจากการทำงาน

ในบทนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 1.ความหมายและความสำคัญ 2.สถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพ 3.องค์ประกอบที่ทำให้เกิดโรค 4.สาเหตุของการเกิดอันตรายจากการประกอบอาชีพ 5.การป้องกันอันตรายจากการประกอบอาชีพ
วิดีโอการสอน


ระบาดวิทยาของโรคไร้เชื้อ อุบัติเหตุ

บทนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 1.ความหมายของอุบัติเหตุ 2.อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย 3.การป้องกันอุบัติเหตุการจราจรทางบก
วิดีโอการสอน