6562213 ไมโครโพรเซสเซอร์ 1

Responsive image

6562213 ไมโครโพรเซสเซอร์ 1

คำอธิบายรายวิชา
6562211 การออกแบบวงจรดิจิทัล สถาปัตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์พื้นฐาน การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ โครงสร้างภายในของไมโครคอนโทรลเลอร์ รายละเอียดของชุดคำสั่งซึ่งแยกตามประเภทการใช้งาน ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและโปรแกรมใช้งานจริง ตลอดจนการออกแบบวงจรหน่วยความจำและอุปกรณ์ต่อร่วม

จำนวนการเข้าชม
5255 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
145 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.50 จากทั้งหมด 9 คะแนน

บทที่ 1 พื้นฐานไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 1.11 Intro to MCU

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : สไลด์-บทที่ 1


บทที่ 2 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 2.20 8051-Architecture

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : สไลด์-บทที่ 2


บทที่ 3 การเขียนโปรแกรมภาษาซีสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51วิดีโอการสอน


บทที่ 4 ชนิดของข้อมูลและการใช้งานตัวแปรสำหรับโปรแกรม C51วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Chap4-C51 data type

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : สไลด์-บทที่ 4


บทที่ 5 ตัวดำเนินการของโปรแกรม C51วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 5.10 Operators

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : สไลด์-บทที่ 5


บทที่ 6 คำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรม C51วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 6.10 Control statement

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : สไลด์-บทที่ 6


บทที่ 7 การใช้งานฟังก์ชันวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 7.8 Functions

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : สไลด์-บทที่ 7


บทที่ 8 ไทม์เมอร์/เคาน์เตอร์วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 8.9 Timer

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : สไลด์-บทที่ 8


บทที่ 9 การรับส่งข้อมูลแบบอนุกรมวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 9.11 Serial

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : สไลด์-บทที่ 9


บทที่ 10 กระบวนการอินเตอร์รัพท์วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 10.5 Interrupt

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : สไลด์-บทที่10