3523302 การบัญชีภาษีอากร

Responsive image

3523302 การบัญชีภาษีอากร

อาจารย์ผู้สอน

คำอธิบายรายวิชา
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามหลักประมวลรัษฎากร การคำนวณและบันทึกบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ วิธีปฏิบัติทางการบัญชีภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ความแตกต่างของหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปกับประมวลรัษฎากรที่มีผลต่อการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีประเภทต่าง ๆ รวมถึงความรับผิดชอบในการเสียภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง

จำนวนการเข้าชม
8071 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
491 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 90 คะแนน

บทที่ 1 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกับการบัญชีภาษีกรวิดีโอการสอน


บทที่ 2 การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ


บทที่ 3 การบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายวิดีโอการสอน


บทที่ 4 การบัญชีภาษีธุรกิจเฉพาะวิดีโอการสอน


บทที่ 5 การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มวิดีโอการสอน


บทที่ 6 การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม (ต่อ)วิดีโอการสอน


บทที่ 7 การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลวิดีโอการสอน