3613105 ระบบบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

Responsive image

3613105 ระบบบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิด หลักการ และความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์ คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้บรรจุหีบห่อ การบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง การจัดเก็บและกระจายสินค้า มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ การวางแผน การพัฒนา และการวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

จำนวนการเข้าชม
812 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
23 ครั้ง

บทที่ 1 แนวคิด หลักการ และความสำคัญ ของบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์


บทที่ 2 คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้บรรจุหีบห่อวิดีโอการสอน


บทที่ 3 การบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง การจัดเก็บและกระจายสินค้า


บทที่ 4 มาตรฐานบรรจุภัณฑ์วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 4 มาตรฐานบรรจุภัณฑ์


บทที่ 5 การวางแผน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์วิดีโอการสอน


บทที่ 6 การวิเคราะห์และวางแผนบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์


บทที่ 7 บรรจุภัณฑ์วัตถุอันตรายวิดีโอการสอน


บทที่ 8 การใช้เทคโนโลยีในการบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์