1543219 ภาษาไทยในงานสารบรรณ

Responsive image

1543219 ภาษาไทยในงานสารบรรณ

คำอธิบายรายวิชา
ลักษณะภาษาไทยที่ใช้ในงานสารบรรณ การใช้ภาษาไทยในการประสานงานภายในหน่วยงาน ระบบเอกสารภายในและภายนอกหน่วยงาน การจัดเอกสารและการจดรายงานการประชุม

จำนวนการเข้าชม
732 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
29 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 5 คะแนน

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณวิดีโอการสอน


บทที่ 2 ประเภทหนังสือราชการวิดีโอการสอน


บทที่ 3 การเขียนหนังสือราชการวิดีโอการสอน


บทที่ 4 การรับส่งหนังสือราชการวิดีโอการสอน


บทที่ 5 การยืมคืนและทำลายหนังสือราชการวิดีโอการสอน


บทที่ 6 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์วิดีโอการสอน