2913242 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางการท่องเที่ยว

Responsive image

2913242 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางการท่องเที่ยว

คำอธิบายรายวิชา
คำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีน เพื่อการสื่อสารทางการท่องเที่ยว และฝึกปฏิบัติ Tourism terminology; skills of listening, speaking, reading and writing in Chinese for tourism communication; and practice

จำนวนการเข้าชม
1871 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
152 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.50 จากทั้งหมด 18 คะแนน

บทที่ 1 ทำหนังสือเดินทางวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 1 ทำหนังสือเดินทาง


บทที่ 2 จองโรงแรมวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 2 จองโรงแรม


บทที่ 3 การจองตัวเครื่องบินวิดีโอการสอน


บทที่ 4 การเช็คอินและดำเนินการด้านบอร์ดดิ้งพาสวิดีโอการสอน


บทที่ 5 รับประทานอาหารวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 5 รับประทานอาหาร


บทที่ 6 การรอรับผู้โดยสารที่สนามบินวิดีโอการสอน


บทที่ 7 การท่องเที่ยววิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 7 การท่องเที่ยว