1500215 ภาษาอินโดนีเซียเบื้องต้น

Responsive image

1500215 ภาษาอินโดนีเซียเบื้องต้น

อาจารย์ผู้สอน

คำอธิบายรายวิชา
Introduction to Indonesian language; basic sentence patterns; greetings & daily conversation; talking about oneself, friends, family, daily activities; telling time; vocabularies in contexts; vocabularies of jobs, colors, numbers & clothes.

จำนวนการเข้าชม
952 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
21 ครั้ง

Unit 1 Basic Indonesian Expressionsวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 1 Basic Indonesian Expressions


Unit 2 : Numbersวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 2 Numbers


Unit 3 : Shopping & Daily Activitiesวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 3 Shopping & Daily Activities


Unit 4 : Foods & Beverages and Jobsวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 4 Foods & Beverages and Jobs


Unit 5 : Family Membersวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 5 Family Members