1573708 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน

Responsive image

1573708 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน

คำอธิบายรายวิชา
ทักษะและประมวลความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ข้อสอบในรูปแบบที่หลากหลายซับซ้อน คำศัพท์และประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ การฝึกทำข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน

จำนวนการเข้าชม
662 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
31 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 4.00 จากทั้งหมด 4 คะแนน

บทที่ 1 แนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 1


บทที่ 2 ข้อสอบHSK4 การฟัง (ตอนที่1)วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 2


บทที่ 3 ข้อสอบHSK4 การฟัง (ตอนที่2)วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 3


บทที่ 4 ข้อสอบHSK4 การฟัง (ตอนที่3)วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 4


บทที่ 5 ข้อสอบHSK4 การอ่าน (ตอนที่1)วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 5


บทที่ 6 การอ่าน (ตอนที่2)วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 6


บทที่ 7 การอ่าน (ตอนที่3)วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 7


บทที่ 8 การเขียน (ตอนที่1)วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 8


บทที่ 9 การเขียน (ตอนที่2)วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 9