4012105 ภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 1

Responsive image

4012105 ภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 1

คำอธิบายรายวิชา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ศัพท์เทคนิค การสืบค้นข้อมูล และการสร้างใบกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ English communication skills, scientific technical terms, information searching, and creating scientific worksheet

จำนวนการเข้าชม
2548 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
255 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 15 คะแนน

Lesson 1: Grammar/Parts of Speech Review

Hello, everyone and welcome you all to, English for Science Teacher 1. I am Surattana Settacharnwit. In this lesson, you will learn, actually we will go back to review about a very basic, but the most important English grammar, Parts of speech. I Hope you enjoy your study. Are you ready to begin? Okay, let’s get started. Parts of speech (Part 1)
วิดีโอการสอน


Lesson 2: Grammar/The Basic Sentence Patterns

In this lesson, we’re learning about, “The basic simple sentence patterns”, now we take each part of speech, a word, phrase, or even a clause and fit them together into a meaningful sentence.
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Lesson 2: Grammar/The Basic Sentence Patterns


Lesson 3: Grammar/Tenses & Usages

Tenses & Usages-Part 1 Simple Tenses Present Simple Tense Past Simple Tense Future Simple Tense Continuous Tenses Present Continuous Tense Past Continuous Tense Future Continuous Tense Tenses & Usages-Part 2 Perfect Tenses Present Perfect Tense Past Perfect Tense Future Perfect Tense Perfect Continuous Tenses Present Perfect Continuous Tense Past Perfect Continuous Tense Future Perfect Continuous Tense
วิดีโอการสอน


Lesson 4: Reading Techniques

Reading Techniques Reading for Surface Reading for Question Reading for Answer
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Lesson 4: Reading Techniques


Lesson 5: Listening Comprehension

How to Enhance the Understanding of the Common Vocabularies Used in Listening and Reading. Listening and Reading Practices Daily Life Conversation Short Science Story
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Lesson 5: Listening Comprehension


Lesson 6: Science Teaching in Middle Schoolวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Lesson 6: Science Teaching in Middle School