2000113 อาเซียนศึกษา

Responsive image

2000113 อาเซียนศึกษา

คำอธิบายรายวิชา
ารรวมตัวของกลุ่มประเทศตามแนวคิดภูมิภาคนิยม พัฒนาการของสมาคมประชาชาติ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ข้อมูลพื้นฐานและบทบาทของ ประเทศสมาชิกอาเซียน ประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยสังเขป ประเทศและองค์กรคู่ เจรจาอาเซียน และความเป็นพลเมืองอาเซียน Integration of ASEAN countries based on regionalism, evolution of Association of South East Asian Nations, the ASEAN charter, ASEAN Political Security Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC),

จำนวนการเข้าชม
1583 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
63 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 10 คะแนน

Unit 1 Regionalism

* Welcome, Introductions and goals * Understand the meaning of regionalism * Can be classifly 2 types of regionalism * Know about 7 continents in the world * Region is ? * 5 Regions in Asia * 5 International Organizations
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 1 Regionalism


Unit 2 Assosiation of Southeast Asian Nations

* What is ASEAN * Understand the meaning of ASEAN * First bornded * ASEAN Decralation * ASEAN Members * ASEAN Overview
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 2 Assosiation of Southeast Asian Nations


Unit 3 ASEAN Charter

* What is ASEAN Charter * Principles set out in the charter * 13 Chapters 55 articles
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 3 ASEAN Charter


Unit 4 ASEAN Identity

Meaning of ASEAN Identity ASEAN Motto ASEAN Flag ASEAN Emblem ASEAN DAY ASEAN Anthem The Asean Way
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 4 ASEAN Identity


Unit 5 ASEAN Community

๐ What is ASEAN Community ๐ History ๐ 3 pillars ๐ ASEAN Political-Security Community (APSC) ๐ ASEAN Economic Community (AEC) ๐ ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) ๐ Exercises
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 5 ASEAN Community


Unit 6 Basic Information of ASEAN Countries

ASEAN Official Name and Capital Cities ASEAN Countries Coat Of Arms and Flags ASEAN Member States Accession ASEAN Area ASEAN Population ASEAN Religion ASEAN Official languages ASEAN Currency ASEAN Common Time ASEAN Type Government ASEAN National Flowers & National Animals ASEAN Economic & Resources
วิดีโอการสอน


Unit 7 ASEAN Dialouge Partners

What is TAC ? Overview of ASEAN Dialogue Relations - 9 Countires and 2 International Organizations ASEAN+3 ASEAN+6 ASEAN+8 : East Asia Summit (EAS]
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 7 ASEAN Dialouge Partners


Unit 8 ASEAN Citizen

What is ASEAN Citizen ASEN Sense of Citizenship Cultural Do s and Dont s in ASEAN The Twelve Core Values 21st-Century Skills The characteristics of Thai children in the ASEAN community
วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : Unit 8 ASEAN Citizen


Comments