3602801 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ

Responsive image

3602801 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา
หลักการโปรแกรมเบื้องต้น ลำดับการทำงาน ผังงาน โครงสร้าง หลักการโปรแกรมแบบโครงสร้างและเชิงวัตถุ คำสั่งในการคำนวณ ตัวแปรและชนิดของตัวแปร ข้อมูล คำสั่งควบคุมโปรแกรม ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ และเขียนลำดับการทำงานโดยใช้คำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์

จำนวนการเข้าชม
4128 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
403 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 70 คะแนน

แนะนำรายวิชาวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : แนะนำรายวิชา


บทที่ 1 เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมวิดีโอการสอน


บทที่ 2 เริ่มต้นฝึกแนวคิดการเขียนโปรแกรมวิดีโอการสอน


บทที่ 3 python เบื้องต้นและการเขียนโปรแกรมด้วย colabวิดีโอการสอน


บทที่ 4 การเขียนโปรแกรม python ประเภทตัวแปร และ ข้อความวิดีโอการสอน


บทที่ 5 ตัวดำเนินการ(Operators) ของภาษา pythonวิดีโอการสอน


บทที่ 6 ข้อมูลประเภทลีส(list) ของภาษา pythonวิดีโอการสอน


บทที่ 7 ข้อมูลประเภททูเพิล (Tuple) ของภาษา pythonวิดีโอการสอน


บทที่ 8 ข้อมูลประเภทเซ็ท (Set) และ ดิกชันนารี (Dictionary) ของภาษา python


บทที่ 9 การเขียนคำสั่งเงื่อนไขด้วย if…Elseวิดีโอการสอน


บทที่ 10 การเขียนคำสั่งวนซ้ำ ด้วย While Loops และ For Loopsวิดีโอการสอน


บทที่ 11 การใช้งาน function และ Lambda ใน pythonวิดีโอการสอน


บทที่ 12 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุใน pythonวิดีโอการสอน