1571701 อักษรจีนศึกษา

Responsive image

1571701 อักษรจีนศึกษา

คำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของอักษรจีน กฎการเขียน เส้นขีด ลำดับขีด โครงสร้างและส่วนประกอบของตัวอักษรจีน หลักการค้นหาคำศัพท์จากพจนานุกรม ทักษะการเขียน อ่าน และจำตัวอักษรจีนอย่างถูกต้องคล่องแคล่ว Historical background and development of Chinese character, rule for writing; stroke, order of stroke, structure and component of Chinese character; principle of searching vocabulary from dictionary; skill in correct and fluent writing, reading, and memorizing Chinese character

จำนวนการเข้าชม
2062 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
170 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 25 คะแนน

1 汉字笔画和笔顺 (Hànzì bǐhuà hé bǐshùn)วิดีโอการสอน


2 汉字的结构 (hànzì de jiégòu)วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 2 汉字的结构 1

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 2 汉字的结构 2


3 查字典 (chá zìdiǎn)วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 3 拼音查字法 1

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 3 拼音查字法 2


4 汉字造字法 (hànzì zào zì fǎ)วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 4 汉字的起源 1

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 4 汉字的起源 2


5 汉字发展史 (hànzì fāzhǎn shǐ)วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 5 汉字发展史


6 汉字教学与教具设计 (hànzì jiāoxué yǔ jiàojù shèjì)วิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : 6 汉字教学与教具设计