1542107 ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา

Responsive image

1542107 ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา

คำอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมไทย ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการใช้ภาษาไทย การศึกษาภาษาที่ใช้แตกต่างกันในบริบทหรือปัจจัยทางสังคม พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของภาษาในสังคมไทย บทบาทและอำนาจของภาษาต่อสังคม

จำนวนการเข้าชม
1394 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
76 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 5 คะแนน

บทที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของภาษากับบริบททางสังคมวิดีโอการสอน


บทที่ 2 ภาษากับปัจจัยทางภูมิศาสตร์วิดีโอการสอน


บทที่ 3 ภาษากับอายุของผู้พูดวิดีโอการสอน


บทที่ 4 ภาษากับวัฒนธรรมไทยวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 4 ภาษากับวัฒนธรรมไทย


บทที่ 5 การแปร การเปลี่ยนแปลง และความหลากหลายทางภาษา


บทที่ 6 ภาษาไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตวิดีโอการสอน