4173782 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2

Responsive image

4173782 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2

คำอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 ที่มีภาวะเจ็บป่วยซึ่งมีปัญหาซับซ้อน วิกฤต และฉุกเฉิน รวมทั้งผู้ป่วยนรีเวชโดยบูรณาการความรู้จากทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาล มุ่งเน้นการให้การพยาบาลแบบองค์รวม ครอบคลุมการแก้ไขปัญหา การบรรเทาความทุกข์ทรมาน การสร้างเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพ การให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วย และครอบครัว บนพื้นฐานของจริยธรรม และจรรยา บรรณวิชาชีพ และการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและครอบครัว

จำนวนการเข้าชม
799 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
36 ครั้ง
คะแนนรายวิชา
คะแนน: 5.00 จากทั้งหมด 5 คะแนน

บทที่ 1 NPRU หลักการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยวิกฤต


บทที่ 2 NPRU ภาวะความผิดปกติของช่องเยื่ออหุ้มปอดที่พบบ่อยในผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


บทที่ 3 NPRU การปฏิบัติการพยาบาลดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่ใส่ท่อระบายทรวงอก


บทที่ 4 NPRU การใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


บทที่ 5 NPRU การปฏิบัติการพยาบาลดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ


บทที่ 6 NPRU ภาวะช็อกในผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุวิดีโอการสอน


บทที่ 7 NPRU CPRวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 7 NPRU CPR


บทที่ 8 การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง


บทที่ 9 NPRU Ventriculostomyวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 9 NPRU Ventriculostomy


บทที่ 10 NPRU Triageวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 10 NPRU Triage