1195024 การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษา

Responsive image

1195024 การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษา

คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย หลักการ ขอบข่าย คุณค่า ความสำคัญ กระบวนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสำรวจและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น การจัดระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษา

จำนวนการเข้าชม
560 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
16 ครั้ง

บทที่1 ตอน1ความหมายและขอบข่ายของแหล่งเรียนรู้วิดีโอการสอน


บทที่ 1 ตอน 2 ความหมายและขอบข่ายของภูมิปัญญาวิดีโอการสอน


บทที่ 2 คุณค่าของหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา


บทที่ 3 ตอน 1 ความสัมพันธ์ของแหล่งเรียนรู้กับภูมิปัญญา


บทที่ 3 ตอน 2 หลักการ กระบวนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา


บทที 4 การสำรวจและออกแบบกิจกรรมที่ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา


บทที่ 5 ฐานข้อมูลและการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้วิดีโอการสอน