3653406 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

Responsive image

3653406 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิด หลักการการประเมินผลการปฏิบัติการ การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน รูปแบบและเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการนำผลการประเมินไปใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

จำนวนการเข้าชม
741 ครั้ง
ผู้เข้าชมภายนอก
51 ครั้ง

บทที่ 1 บทนำวิดีโอการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

         ไฟล์นำเสนอ .pdf : บทที่ 1 บทนำ


บทที่ 2 การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานวิดีโอการสอน


บทที่ 3 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานวิดีโอการสอน


บทที่ 4.1 รูปแบบและเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน


บทที่ 4.2 รูปแบบและเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน


บทที่ 5 การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยสมรรถนะวิดีโอการสอน


บทที่ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยดัชนีวัดผลงานหลัก


บทที่ 7.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมวิดีโอการสอน


บทที่ 7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมวิดีโอการสอน


บทที่ 8 การจัดการผลการปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐานวิดีโอการสอน


บทที่ 9.1 การนำผลการประเมินไปใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์


บทที่ 9.2 การนำผลการประเมินไปใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์


บทที่ 10.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานวิดีโอการสอน


บทที่ 10.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานวิดีโอการสอน